(jedná se o velmi hrubý nástin myšlenek, později verifikuji, abych nikoho nechtěně neuváděl v omyl)

“Earth is the cradle of humanity, but one cannot remain in the cradle forever.” Konstantin E. Tsiolkovsky

solution: https://twitter.com/iisleeperii/status/1012655392420085760 + global internet,  400+/- satelites

Míra kritického myšlení v dané společnosti, získaná edukací a vhodnou formou výuky kritického myšlení jako samostatného oboru již od ZŠ, bude určovat a určuje míru rozvoje a vyspělosti dané společnosti. Zpřístupněme edukaci všude a lidé si již přetvoří prostředí v daných regionech pro lepší svět.

Kulturní vzory se utváří na základě našeho pozorování okolí, kdy následně vytváříme představy o tom, co je a není správné. To, co je a není správné odráží tedy naše kulturní vzory, jež vznikly z pozorování okolí.

Představy o tom, co je a není správné, velmi často neodráží relevanci, ale pouze právě naše přesvědčení, kdy jsme velmi často nevědomky obětí logických klamů.

Kritické myšlení vyžaduje často velké sebezapření, protože relevance právě odporuje často našim kulturním vzorům a proto i ve vědě existují zaslepené studie, metaanalýzy atd. Logické klamy tedy utváříme každodenně zcela běžně na jakékoliv téma a jedná se o přirozenou vlastnost mozku.

Naše přesvědčení a kulturní vzory se utváří již od narození přijímáním informací z okolí, kdy si již mozek mohl a často vytvoří chybné kauzality při pozorování čehokoliv pomocí logický klamů a přijímá samozřejmě logické klamy či irelevantní data z okolí, jímž se tak učí, kdy se následně nevědomky ztotožňujeme s obrazem v mozku, který kauzálně vyhodnocuje současný pozorovaný jev retrospektivně na základě právě přijímaných informací z minula a ovlivňuje tak nevědomky naše hodnocení při utváření závěrů na cokoliv. (zkráceně viz též – klamné dovolávání se rozumu )

Logické klamy či iracionalita je každodenním problémem na jakékoliv téma v běžném životě, což nějak utváří poté společnost a dle míry kritického myšlení pak můžeme pozorovat rozdíly ve společnosti a mezi společnostmi, mezi státy atd. apod.

V propojeném světě, s dynamickým nárůstem objemu dat,  moderních technologiích,  se pravděpodobně budeme stále více setkávat a setkáváme s tím, že věda či relevance bude a je čím dál více mimo chápání a vznikne či již existuje (existovalo vždy) mnoho tříd společnosti vykládající si, interpretující si poznatky dle svého přesvědčení, kulturních vzorů atd. apod., což sice je a i bylo přirozené, avšak  moderní doba – informační dálnice – způsobila a nadále bude způsobovat dynamický růst dezinformací či iracionality, na kterém se bude podílet mnoho kauzalit mizení teritoriálního kritéria. (dále jen: Mizení teritoriálního kriteria a multikulturalismus)

Rád bych, aby se vyučovalo kritické myšlení (logické klamy, verifikace, interpretace atd.) jako samostatný obor vhodnou formou již od základních škol (co obnáší kritické myšlení, kdy vyžaduje často velké “sebezapření” neb naše přesvědčení a kulturní vzory, jak velmi často nevědomky tak vědomě, odporují právě relevanci) až po složitější formu na VŠ atd.

Jak se mají lidé bránit logickým klamům, manipulaci své i cizí, když pojmy kritického myšlení ani neznají tak, aby si nevědomky chybně neinterpretovali vše k obrazu svému?

Politici, kdokoliv z jakéhokoliv povolání, kdo z takové společnosti vzejde, bude šířit iracionalitu s nízkou mírou schopnosti ověřování svých i cizích tvrzení atd. apod. či větší míra kritického myšlení bude velmi individuální jako je tomu dnes a spadající spíše pod skeptické spolky.

Kritické myšlení a znalost logických klamů je nezbytnou součástí každého výzkumu a dotýká se všech oborů společnosti a je nutností pro ověřování ve všech oborech. Je tedy s podivem, že se nevyučuje za formu kritického myšlení je považována pouze samotná edukace, což je zcela zavádějící a chybné pojetí či chápání toho, co obnáší kritické myšlení.

V dnešním informačním světě je, domnívám se, zcela nezbytné zavést vhodnou formou výuku kritického myšlení jako samostatný obor, jež by se tak dostalo do podvědomí i povědomí veřejnosti jako samozřejmost, stejně jako matematika či jiné obory, což by pravděpodobně mohlo velmi  pomoci lidem v rozlišovacích schopnostech a též by se mohly tvořit skeptické sociální skupiny již od raného dětství.

V budoucnu či právě již dnes jsme pozadu a jedná se pravděpodobně o jeden z nejdůležitějších oborů, schopností, jež zná spíše úzký okruh vědeckého skepticismu a výzkumu. (vis. dále jen tvoření tříd.)

Problematika je samozřejmě dalece složitější a paradoxem je, že by se jí musela ujmout nějaká autorita či autority a změny začít prosazovat. Jeví se mi to jako pravděpodobně nejlepší varianta, jež by mohla v dlouhodobém horizontu napomoci procentuálně velmi zvýšit prevenci a nárůst kritického myšlení (ve smyslu vědního skepticismu) ve společnosti.

Velkou nevýhodou je, že mnoho učitelů neví či valná většina, co přesně obnáší  pojem kritické myšlení, kdy je mylně zaměňováno pouze za edukaci v daném oboru a bude docházet ke střetům kulturních vzorů, kdy relevance bude odporovat jejich přesvědčením či kulturním vzorům (náboženským, politickým atd.).

Následky výuky  by se projevovaly pravděpodobně do značné míry nejen mezigeneračními střety (dětmi a rodiči, učiteli apod.), kdy by děti začaly zjišťovat, že jejich rodiče atd. jsou často obětí mýtů, bludů a logických klamů, což by jistě vyvolávalo vlnu nevole  u mnohých rodičů s touto výukou a další rozpory ve společnosti. Výuka by se dostávala do střetu s mnoha kulturními vzory a přesvědčeními.

Nicméně tato negativa  se stěží mohou srovnávat s problémy narůstajících dezinformací a iracionality, s problémy mizejícího teritoriálního kriteria, nárůstem objemu dat v propojeném světě.

Pozitiva takového učení by se velmi pravděpodobně projevila ve zvýšené náklonnosti k vědním disciplinám a rychlejšímu rozvoji společnosti a to kdekoliv. (další negativní kauzality velkého objemu dat a nízkého kritického myšlení, se projevují na velkém objemu dat špatných i účelových studií atd., kdy objem studií v propojeném světě roste raketovým tempem. Ověřování a výzkum

Bariéry padly i díky univerzálnímu jazyku jímž se stala EN (binární, obchodní, vědecký, kulturní jazyk), což přináší velké výhody, jež bychom měli využít a právě taktéž i negativa v šíření čehokoliv. Prevencí by neměla být cenzura, ale edukace atd.

Existují samozřejmě další problémy, kdy samotní politici, jež kritickým myšlením příliš často neoplývají a vzešli ze stejné společnosti či jsou voleni ze společnosti s nízkým kritickým myšlením a to kdekoliv na světě, nebudou tyto změny pravděpodobně prosazovat neb nebudou vidět k tomu důvod a pokud ano, budou si je velmi pravděpodobně snažit šroubovat na své kulturní vzory, jako se již děje skrze různá ministerstva dezinformací či tomu nějakým způsobem budou bránit, jako se děje.

Nicméně aspoň se o problému stále více mluví a je de facto jedno, kdo a jak se k tématu vyjadřuje. Důležité je, že se mu dostává stále více pozornosti.

Utváření  logických klamů je přirozená vlastnost  lidí a proto např. ve vědě existují zaslepené studie atd. ) http://www.wall-street.cz/?p=6832

Taktéž staré způsoby výuky jsou v dnešním moderním a propojeném světě s exponenciálně rostoucím množstvím dat značně pomalé a neflexibilní.

Měly by též existovat užší specializace, ke kterým bychom se sami doučovali obory dle potřeby. Možnosti přejít na jakoukoliv jinou specializaci (obor) by měly být jednodušší a dostupné v jakémkoliv věku a místě.

Jak tedy docílit zvýšení kritického myšlení (prevence) ve společnosti? Jak se mají lidé bránit logickým klamům, manipulaci své i cizí, když pojmy kritického myšlení ani neznají tak, aby si nevědomky chybně neinterpretovali vše k obrazu svému? Jak docílit, aby si lidé přetvořili dané regiony pro lepší místo k bytí?(zdroj: https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/827053240799854)

Další možnosti informační doby)

Mezinárodní portál, jež by byl edukačním místem, verifikace, logické klamy, based evidence, věda – celosvětové dějiny, výuka, využití aplikací (VR, mobily, google glass, etc.), motivace, atd.apod., sponzorován MMF , skrze fondy apod.) Zda-li a jak je to proveditelné, netuším.

5.1.2018 “What is the biggest problem that you think needs solved in this world?” 🙂 A. P. (Nyx) https://www.twitch.tv/nyxsaga

ad Nyx) Low critical thinking, desinformation, bad interpretation, low education = World Education Idea (We Can Change World, Motivation, Inspiration, Interactive Learning)

World Interactive Education Web Place Portal idea sponsored by MMF, bitcoin, funds, etc.? VR, google glass learning, etc, mobile aplications, stream, tv, etc., motivation, sci-game, edu-game, lang-game (language learning, etc.) EN universal language for science, learning, AI teaching etc., etc.  

Based evidence, critical thinking,logical fallacies, verification, desinfomation, interpretation. (AI worldEDU (positive vs negative)

 – AI – pravděpodobně by mohla být využita k šíření vědního skepticismu, kritického myšlení, pozitivní, inspirační vlny, edukace, aniž by si to lidé uvědomovali a tak je učit  – (verifikovat s negativy, jsou-li – jaká?)


výrok:

“Vzrůstající dostupnost informací způsobuje u jedinců falešný pocit jen toho jejich “správného” chápání světa, bez nutnosti respektovat ověřené autority.” M.

ad ověřené autority: Na tento výrok bych si dal pozor, protože logický klam dovolávající se autority je právě velmi častý. Příklad šiřitelů logických klamů, dezinformací a iracionality z odborné obce: Strunovská, homocysteinová rovnováha Dr. Erbena, Hnízdil, Eleková, Dr. Andrew Wakefield a velmi mnoho dalších po celém světě z odborné obce i z politiky, jež lidé považují za ověřené autority a nedokáží posoudit relevanci jejich výroků, studií atd. apod., based evidence vs based eminence, neznají vědecký konsenzus, neustálé ověřování, zavádějící studie, chybnou interpretaci a logické klamy, metaanalýzy atd. apod. (vis též Ověřování a výzkum)


۩ ad  24. 12.

Tento problém bude v propojeném světě s nárůstem objemu dat,  moderních technologiích,  dynamicky narůstat dál a pravděpodobně se budeme stále více setkávat a setkáváme s tím, že věda či relevance bude a je čím dál více mimo chápání a vznikne či již existuje (existovalo vždy) mnoho tříd společnosti vykládající si, interpretující si poznatky dle svého přesvědčení, kulturních vzorů atd. apod., což sice je a i bylo přirozené, avšak  moderní doba – informační dálnice – způsobila a nadále bude způsobovat dynamický růst dezinformací či iracionality, na kterém se bude podílet mnoho kauzalit mizení teritoriálního kritéria. (dále jen: Mizení teritoriálního kriteria a multikulturalismus) (podobný problém nastínil již Isaac Asimov ve své sci-fi Nadace – série Druhá Nadace – Terminus)


Cesty plynou z vývoje a interakcí druhu a vše jsou nějaké zkušenosti, ze kterých se do nějaké míry nějak učíme. Stěží určit, jaké cesty bychom tedy měli jít či nelze přesně říct, že negativní jsou zcela špatné apod., když se učíme z pozitivních, negativních atd. apod. a plynou z interakcí. (rozvinout – definovat). Jakákoliv myšlenka, nápad, inspirace atd., se dá rozvinout a vždy je lepší nějak začít než nezačít vůbec.

(pozn. motivační kampaně samotné nestačí – problém leží v základní výuce a kritickém myšlení, kdy i tvůrce kampaní do nějaké míry a sponzory ovlivňují samozřejmě kulturní vzory, ale začíná se o tom stále víc mluvit) : https://betterworld.mit.edu/about-the-campaign/


..klasické log. klamy na podporu přesvědčení či kulturních vzorů:

Peter R. SchusterZdravomolekularita. Zdraví na molekulární úrovni. Hm… Nu, proč ne… pokud si vezmu, co za hlouposti “vědci zjistili, doporučili, zavrhli, opět doporučili, opět zavrhli, popřeli a pak znova tvrdili” jen v oblasti (tzv.) zdravé výživy za posledních cca sto let, tak by je mohli takměř upalovat jak čarodějnice 🙂

Stanislav Stupka
Stanislav Stupka Peter R. Schuster Nějak nerozumím. Oslovujete novináře, různé autority, co něco tvrdí díky vlastní interpretaci všemožných studií atd., na podporu svého přesvědčení, kulturních vzorů atd., ať již tak činní vědomě či nevědomky apod. a nebo opravdu mluvíte o vědeckém konsenzu evidence-based medicine a tedy přehodnocování evidence-based medicine, které je zcela nutné a zcela běžné?
například:
U léku byla předem vyvážená rizika (představoval kardiovaskulární rizika) a byl uveden přesto na trh (tzn. Lék je nutný pro danou nemoc, kde existuje minimální možnost léčby či je dalece účinnější než současná, vyváží se rizika a lék se uvede na trh s tímto rizikem – jedná se o výjimky na něž se vztahují zvláštní předpisy).
Rozšířil se mýtus, že farmaceutická firma skutečnost léta tajila za účelem výdělku. Přitom od začátku po studiích 1,2,3,4 a schválení se vyvážila rizika (lék je velmi nutný pro danou nemoc, ale existují rizika) a uvedl se lék na trh.
Po dlouhodobém sběru dat (v nemocnicích z celého světa), kdy byl lék na trhu, se opět přehodnotila rizika (přehodnocují se neustále všemi možnými stranami – klinické testy samotnými nemocnicemi, institucionálními atd.), protože se i samozřejmě objevují nové, účinnější a bezpečnější terapie.
Avšak nevědomí lidé a alterna z toho učinila “důkaz”, že se jednalo o podvod a byznys za nějakým účelem a zakryla se tato vážnější kontraindikace.
Příkladů existuje mnoho. Třeba očkovací látka, jež byla povolena v EU (EMA), představovala rizika, nebyla povolena v USA (FDA). Panovaly tedy diskutabilní představy o jejích rizicích.
Nakonec se prokázaly až na trhu (na velkém počtu lidí), jež není možné ani po deseti letech ve fázích I,II,III, IV zajistit (nestály by miliardy dolarů ale biliony, pravděpodobně by pak místo 5 procent ze všech zkoumaných terapií prošlo schválením jen 4 procenta terapií a doplatky na lék třeba nestál 50 dolarů ale 1500 dolarů),  prokázaly vážné kontraindikace a terapie byla stažena.
Samozřejmě to nevyjímá, že by neexistovaly účelové podvody, jež by měly snahu proniknout skrze fáze I, II, III, IV přes které projde schválením sotva 5 procent ze všech zkoumaných terapií na účinnost a bezpečnost i po deseti letech zkoumání, kdy každá fáze musí projít schválením, ale vždy se na to přijde zmiňovaným sběrem dat a nutným přehodnocováním všemi stranami a to v jakémkoliv časovém horizontu.
Sběr dat z trhu je stále modernější a ověřuje celý svět, kdy mezi nejvýznamnější vzorek respondentů patří USA, UK, Francie, Německo, další. Jedná se o zcela nezbytnou součást ověřování již od výzkumu, kdy se dále doplňují další případné kontraindikace či mění postupy neb vzorky z milionu lidí, mohou být odlišné i dle demografie a prostředí samozřejmě.
Čím modernější dobu máme a postupy ověřování, tím samozřejmě budou procesy rychlejší, ale nikdy pravděpodobně nebude existovat perpetuem mobile. I koncový lékaři užívající výsledků vědy, mají svou procentuální účinnost a bezpečnost a samozřejmě tak i technika užívaná k diagnostice.
Je třeba si taktéž uvědomit, že všichni mají své děti a všichni se léčíme stejnými terapiemi včetně výrobců.
Je tedy s podivem (není, tedy aspoň pro mě ne), že mnozí důvěřujé těm, jež nepodléhají sběru dat z nemocnic.
Čím modernější doba a sběr, tím je větší schopnost verifikace a přehodnocování. Zkoumá se vše i třeba účinnosti jógy k dané nemoci atd.

(MTKM, předmluva:  Zbavit se antropologického děje, jímž je multikulturalismus, je jako zbavit se rotace planety. Multikulturalismus není myšlenka, ale definice děje, který probíhá od nepaměti prvobytně pospolné společnosti a jež v dnešní moderní době nabyl dynamických rozměrů, kdy probíhá ze dne na den díky vysoké populaci, technologiím, infrastruktuře, informační dálnici, vojensko-obchodním strategiím, mocenským sférám vlivu a neposledně globálnímu jazyku, jímž se stává angličtina. Samozřejmě, že někteří proti tomuto rychlému procesu bojují a druzí jej podporují a všichni se snaží zachovat své kulturní vzory, ale to že si to strany nazývají politickou myšlenkou, nic na samotném procesu nemění. Žádné postoje nebudou mít pravděpodobně vliv na mizení teritoriálního kriteria. Všichni budou chtít využívat celé planety a výkonná moc bude muset být kontinentální.  Toto století bude přelomové. Za tisíc let pak migrační vlny budou  mezi planetami (my nechceme migranty ze Země či Marsu) za další tisíce let pak mezi slunečními soustavami a za další tisíce let mezi galaxiemi. Teritoriální kriterium, kulturní vzory a hrdosti, nabudou zcela jiných rozměrů.)

(video: dezinformace, motivace a education jako prevence)

dále jen ad video:

ad Zemana konvoj: Nezáleží na tom, že manipuluje dle svých potřeb, na podporu svých pol. ambicí apod., protože Rusové manipulují s ním i skrze peníze a výsledný obraz je velká sféra vlivu Rusů v ČR, která představuje bezpečnostní rizika. Zeman si myslí, že má na něco vliv a může něco využít, ale přitom je využíván a šíří desinformace stejně jako Václav Klaus. https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/661180577387122
https://twitter.com/_Roman_Maca/status/943131361707208704
https://twitter.com/hlidacipes_org/status/943122275389378560
https://twitter.com/brestan/status/943019938104729602
nastupující oligarchie napojená na východ: https://hlidacipes.org/__trashed-11/
https://hlidacipes.org/wp-content/uploads/2017/10/ab-mimo-agf.png https://hlidacipes.org/podporte-nezavislou-zurnalistiku/

V širším pohledu je pak zneužíván strach z mizejícího teritoriálního kritéria (http://www.wall-street.cz/?page_id=5193), které se, nejen, mocnosti samozřejmě budou snažit využít ve svůj prospěch a zde se dostáváme k pravděpodobnému vyznění celé situace: Zeman je užitečný idiot. (ještě verifikuji svůj výrok)

O směřování daného státu pak rozhoduje míra kritického myšlení ve společnosti, která je nízká i u politiků, kteří z této společnosti vzejdou a opět se dostávám k potřebě výuky kritického myšlení již od ZŠ vhodnou formou (verifikace, logické klamy atd. a v širším celosvětovém měřítku, jež je nezbytné v dnešním propojeném světě informační dálnicí a to:

Mezinárodní portál, jež by byl edukačním místem, verifikace, logické klamy, based evidence, věda – celosvětové dějiny, výuka, využití aplikací (VR, mobily, google glass, etc.), motivace, atd.apod., sponzorován MMF , skrze fondy apod.) Zda-li a jak je to proveditelné, netuším. http://www.wall-street.cz/?p=7100

Jak tedy docílit zvýšení kritického myšlení (prevence) ve společnosti? Jak se mají lidé bránit logickým klamům, manipulaci své i cizí, když pojmy kritického myšlení ani neznají tak, aby si nevědomky chybně neinterpretovali vše k obrazu svému? https://www.facebook.com/WallSTcz/posts/661180577387122

//nové možnosti moderních technologií: !//10.12.17 Retrospektivita mozku, jež čerpá ze vzorců (obrazů v minulosti) z paměti při pozorování a následném posuzování daného, může vést k tomu a dále se dá manipulačně využít/zneužít k formování člověka již od narození. (dále jen verifikovat – využití vs zneužití v AI)

**

Nevýhodou je, že mnoho učitelů neví či valná většina, co obnáší kritické myšlení a bude docházet ke střetům kulturních vzorů, kdy relevance bude odporovat jejich přesvědčením či kulturním vzorům.

Následky by se projevovaly pravděpodobně do značné míry nejen mezigeneračními střety (dětmi a rodiči apod.), kdy by děti začaly zjišťovat, že jejich rodiče jsou často obětí mýtů, bludů a logických klamů, což by jistě vyvolávalo vlnu nevole  u mnohých rodičů s touto výukou a další rozpory ve společnosti.

Nicméně tato negativa  se stěží mohou srovnávat s problémy narůstajících dezinformací a iracionality, s problémy mizejícího teritoriálního kriteria, nárůstem objemu dat v propojeném světě. Pozitiva takového učení by se velmi pravděpodobně projevila ve zvýšené náklonnosti k vědním disciplinám a rychlejšímu rozvoji společnosti.

http://www.wall-street.cz/?p=6832
___
upd. 12/17 Propagandu lidé (politici) šíří vědomě i nevědomky a může nabývat různých podob pozitivní vs negativní atd. u jakýchkoliv mocností a nikdo ji nepopírá. To, co je tedy rozhodující, k čemu slouží, zda-li a jaké dezinformace šíří či iracionalitu, její důsledky, prevence:

___
( Teritoriální kriterium internet: upd. 14.12.2017 NETneutrality https://en.wikipedia.org/wiki/Net_neutrality /důležitý/ pro vzdělání všech – tím více důležitý mezinárodní “portál”, web, etc. v propojeném světě. / Boj o kulturní vzory, strach z mizení teritoriálního kriteria se bohužel v propojeném světě přirozeně stěhuje na internet, kdy dochází k jeho cenzůře,  http://www.wall-street.cz/?page_id=5193
___
Mizení lingvistického teritoriálního kriteria: (rozvést – pravděpodobně nakonec ten nejdůležitější důsledek?) – binární jazyk EN (dále jen další kauzality pro “AI” v budoucnu) či již dnes pravděpodobnost využití “AI” pro hybridní války?

Téma související, BBC, verification Dr. Claire:

BBC, verification, Dr. Claire:


AI for worldEDU (positive vs negative)

poznámka: verifikovat, rozšířit MK: Role AI v tvoření dezinformací, ovlivňování společnosti, likvidace osob.

!//10.12.17 Retrospektivita mozku, jež čerpá ze vzorců (obrazů v minulosti) z paměti při pozorování a následném posuzování daného , může vést k tomu a dále se dá manipulačně využít/zneužít k formování člověka již od narození. (dále jen verifikovat – využití vs zneužití v AI)

Internet – společné vědomí (rozvést) – AI – pravděpodobně by mohla být využita k šíření vědního skepticismu, kritického myšlení, pozitivní, inspirační vlny, aniž by si to lidé uvědomovali a tak je učit – (verifikovat s negativy, jsou-li – jaká?)  otázka je, jak změnit predikci a tedy hodnocení pozorovaného pro “infikování” – language bariéra etc.? 


The problematic election in Czechia when a east cultural patterns changing social opinions –  a lot desinformations

Miloš Zeman se stává v roce 2018 opět prezidentem ČR, kdy vítězí pomocí dezinformační kampaně.

Reakce akademické sféry na tento problém: “Jenom vzdělání, nic jiného taky nepomůže” J.K.

ad vzdělání)
Vzdělání odpovídá přirozeně limitům každé společnosti a tedy i následně oborům bez maturity, které zaplňují důležité pozice na trhu. “Nevidím” problém ve vzdělanosti, ale výuce kritického myšlení vhodnou formou od ZŠ.

Vnímání různých problematik dělá problémy i zemím na západě (USA atd.), jak můžeme pozorovat, natož u naší společnosti, kde je vnímání stále těžce ovlivněno východní mocenskou sférou vlivu.

Tak jako vždy se hraje o mínění společnosti, do kterého vstupují nejrůznější kulturní vzory, kdy tento problém exponenciálně roste v informačně propojeném světě, kde mizí zcela myšlenkové teritoriální kriterium.

Na dezinformace, iracionalitu, logické klamy narazíme kdekoliv, ať už ve valné většině šířené nevědomky či již vědomě k podpoře názorů na nejrůznější problematiky.

Největší problém nyní dělají staré kulturní vzory, ke kterým lidé přirozeně tíhnou, kdy zažívají strach z mizení teritoriálního kriteria, které však již nejsou řešením pro dnešní moderní, infrastrukturálně a informačně propojený svět o zcela jiných interakcích.

Určitě bych byl ale proto, aby se nejvíce peněz dávalo do vzdělání společnosti a to kdekoliv ve světě. Domnívám se, že to je pořád strašně málo a nevhodnou formou o starých koncepcí.

a opět: Míra kritického myšlení v dané společnosti, získaná edukací, bude určovat a určuje míru rozvoje a vyspělosti dané společnosti.

Kulturní vzory se utváří na základě našeho pozorování okolí, kdy následně vytváříme představy o tom, co je a není správné. To, co je a není správné odráží tedy naše kulturní vzory, jež vznikly z pozorování okolí.

To, co je a není správné velmi často neodráží relevanci, ale pouze právě naše přesvědčení, kdy jsme velmi často nevědomky obětí logických klamů.

Kritické myšlení vyžaduje často velké sebezapření, protože relevance právě odporuje často našim kulturním vzorům a proto i ve vědě existují zaslepené studie, metaanalýzy atd.


Jedná se o hrubý nástin. Bude, dle energie, verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno, případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl. Věda není založená na based eminence (dovolávání se autority), ale based evidence

 

Advertisements