bourka

(Jedná se o hrubý nástin. Bude neustále verifikováno, definováno, zpřehledňováno a lépe formulováno. Případně doplňováno o zdroje, citaci či zpřesňováno o další exaktní rovinu, logické vztahy a kauzality. Nikdy nejsem spokojen s výsledkem své práce a nerad sebe či ostatní uvádím v omyl.)


Představa, že si z vodovodního hřadu, či sudu z pod okapu, natočím palivo do svého auta a tím ohrozím ropný byznys, je značně utopická, protože pokud by to bylo možné, vedlo by to s velkou pravděpodobností k rozsáhlé přírodní katastrofě. Proč?

(Jedná se o velmi hrubý nástin, nástřel myšlenek, obecnou kauzální rovinu a bude postupně aktualizováno o exaktní data, zdroje a verifikováno, stylizováno a zpřehledněno. Článek je pouze rychlou odezvou na nesmyslná tvrzení v kruhu mých blízkých, které potřebuji dostat z hlavy.)

Velké ropné koncerny nechtějí a nedovolí, aby auta jezdila na vodu.


Poslední dobou se s tímto názorem, i z řad mých blízkých, setkávám neustále s tím, že jsem naivní, nerozumím ekonomice, která řídí vše a auta na vodu by ohrozila velké ropné koncerny. Pojďme si tento mýtus zkusit velice stručně vyvrátit a shrnout v hrubém nástinu pomocí “symbiózních” vztahů a kauzalit souvisejícími se zákony zachování energie, biodiverzity homo sapiens sapiens apod.

Využití vody jako chemické přeměny pro pohonné paliva (existuje viz. programy Sunfire)
Když pomineme zákon zachování energie a využitelnost takového zařízení, jehož efektivita je nízká (vstupní vice versa výstupní hodnoty) a společnostem se jednoduše nevyplatí taková zařízení s nízkou účinností provozovat bez dotací, tak přesto je pravděpodobně voda jako pohonná jednotka a energetická komodita pro svět neúnosná a výsledná hodnota by byla dalece dražší, v číslech enormních,  nereálná či reálná jen ve velmi omezeném množství pomocí dotací a v celoplošném užití by vedla k přírodní katastrofě.

Představa, že si z vodovodního hřadu, či sudu z pod okapu, natočím palivo do svého auta a tím ohrozím ropný byznys, je značně utopická, protože pokud by to bylo možné, vedlo by to s velkou pravděpodobností k rozsáhlé přírodní katastrofě. Proč?

Pomalé, nekonstantní a neovlivnitelné vracení vody do oběhu, i v konkrétních územích aneb nefungující “poručíme větru dešti”, by pravděpodobně způsobilo rozsáhlou nekontrolovatelnou katastrofu v přírodních a přirozených zdrojích vody v krajině. Již při jejím nynějším rozsáhlém a kontrolovaném využívání, by další taková gigantická poptávka navýšila už tak zatíženou komoditu, jíž je ve světě nedostatku. 

Již nyní je tato komodita vysoce ceněna, silně regulována z nejrůznějších důvodů jejího pomalého a nekonstantního vracení do oběhu a to je jeden z prvních velkých kamenů úrazu. Voda je  hlídána, je regulováno její využití pro napojení populace, dále v zemědělské činnosti, průmyslové atd. Taktéž existují dotace na zadržování vody v krajině apod. (zalesňování atd.)

Ačkoli tedy hovoříme z dobrých důvodů o modré planetě, je díky mnoha kauzálním vztahům vody nedostatek a její využívání podléhá z mnoha dobrých důvodů neustálé kontrole.

Neumím si představit, jakým způsobem by docílil někdo opaku tak, aby popřel fyzikální, přírodní i ekonomické zákony. Nelze brát vodu jako izolovanou soustavu. To, že se vrací do oběhu samo o sobě nic neznamená. Záleží jak rychle, v jakém časovém horizontu, kde a jakým způsobem, tudíž je třeba udržovat její přirozenou rovnováhu v krajině atd. Již nyní platí pro využití vodních ploch silné regule, voda je drahá a její využívání je silně hlídáno. Nejen Amerika, i bez vody jako pohonné hmoty, se potýká s obrovským nedostatkem vody.

(viz. efektivita – bludný článek Hospodářské noviny 24.8.2015 Nafta z vody a vzduchu, Německá firma s podporou Audi staví energetiku na hlavu). 

Proč by vůbec měla tato firma dostávat dotace na nízko-účinnou výrobu ropy z vody (viz. článek Hospodářské noviny), když vedle toho existují dotace na zadržování vody v krajině, její celkovou čistotu a správnou udržitelnost v krajině se zachováním biodiverzity a správném využití pro všechny lidské činnosti? Bude tato pohonná hmota čistší energií a umožní nám tak lépe hospodařit se zdroji planety? Ne. Naopak se může stát, díky dotacím, konečně využitelným obchodním artiklem v pohonných automobilových látkách, který může mít vážné dalekosáhlé důsledky pro celé vodohospodářství, přírodní zdroje, krajinu atd.

Takže by se pravděpodobně tato ropa přimíchávala jen jako další biopalivo v omezeném množství. Udávaná účinnost je celková účinnost spolu s dalšími např. tepelnými systémy a nebere v potaz plošné pokrytí, ale pouze omezené přimíchávaní, tudíž další drahé biopalivo.

Nelze brát využití jakéhokoliv zdroje jako izolovanou soustavu a záleží na mnoha kauzálních vztazích.

I kdyby účinnost byla vynikající, jak bychom mohli urychlit koloběh jejího navrácení do přírody při tak obrovské poptávce po pohonných hmotách a dosáhnout uspokojení veškeré poptávky po této komoditě nejen pohonných hmot a zároveň ještě zachovat biodiverzitu? Každé její čerpání tak představuje velkou zátěž.

Co zbývá tedy?

“Mořská voda, (oceán)”, za kterou bychom ale opět platili jako za ropu s nejasnými kauzálními vztahy pro životní prostředí při tak obrovské poptávce. Pravděpodobně by tak došlo jen k navýšení o další zdroj, jehož přeměna, efektivita, “dobývání”, by učinilo paliva v nějaké úměře, možná levnější a v konečném důsledku pro spotřebitele zřejmě podobném dnešnímu standardu.

Mořská voda, tedy alternativní “ropná plošina”. Když opět pominu slabou účinnost, tak i při dobré účinnosti, při využití mořské vody, bychom pak jenom zaměnili ropu za vodu či přiřadili další zdroj, kdy bychom si ekonomicky pravděpodobně zas o tolik nepřilepšili a s velkou pravděpodobností způsobili další důsledky a kauzální vztahy nejen pro přírodu, které lze stěží nyní určit. 

Záležet bude opět na reálné konečné účinnosti, efektivitě (vyrobí se malé množství s vysokou vstupní energií a náklady), dopadu na prostředí a jakým procentem by přispěli k pokrytí poptávky. Pravděpodobně tak výroba bude dalece nákladnější, málo efektivní a bylo toto palivo opět potřeba pokrytecky dotovat přes zelené daně a úlevy. Efektivnost pro zaoceánské lodě je otázkou a v tomto případě si již dokáži představit využití.

Avšak voda jako čistý, free, levný či zdarma obnovitelný zdroj energie pro svět, mi připadá jako značně utopická představa, plynoucí z nevědomosti či neuvědomování si všech kauzálních vztahů.

Resume:

Není problém taková zařízení vyrobit, ale je problém vyrobit taková zařízení s takovou účinností a čerpat komoditu v takovém množství, aby to nezatížilo životní prostředí, zachovalo se využití zdroje, respektive koloběh vody atd. pro další účely a biodiverzitu.

Výsledek by nakonec vedl pravděpodobně ke katastrofě. Při použití dotací, v omezeném množství, se tak stává jen pouze další velmi drahou a pokrytecky rádoby čistou energií, ve chvíli, kdy se snažíme obtížně zachovat její obnovitelnost v krajině. 

Na rovinu by bylo pravděpodobně takové celoplošné využití vody pro uspokojení poptávky po pohonných hmotách, aby se zachovala “vodní provázanost” a nebyla tato pohonná komodita ve výsledku několikanásobně dražší a neměla devastující účinky pro prostředí a nedošlo ke zborcení a ztrátě celého vodního režimu a jeho soustav, zcela nereálné. Naproti tomu využití mořské či oceánské má velmi nejasné obrysy a obdobné ekonomické vyhlídky pro spotřebitele.

Zákony zachování energie zatím pořád stále platí a jevy fyzikální, přírodní, užitkové, ekonomické a další pod ně spadají a tvoří propojenou vzájemně symbiózní soustavu.


Časem verifikuji, upravím a doplním o exaktní data a zdroje.

Další zajímavá témata:

Advertisements