Homofobie

(Nástin, bude aktualizováno, doplněno o studie, dále verifikováno, abych se nechtěně nedopouštěl logických klamů či se text nedal jednoduše chybně interpretovat na podporu jakéhokoliv přesvědčení) Nicméně pravděpodobně téma opustím, jsem příliš unavený na popisování všech kauzalit a verifikování všeho a hlavně z iracionálního jednání nejrůznějších kulturních vzorů, kdy si tak podporují své chybné představy, mýty, přesvědčení etc.

Homofóbie (neznamená vždy nutně negativní asociaci, protože je homofóbie do nějaké míry přirozeně, reflexivně podmíněna pro živočišné druhy (tzn. pudově dle sexuální orientace každého jednotlivce zvlášť) a nejen negativně kulturními vzory na základě iracionality a ve výsledku tak záleží, jak hodně se ji poddáme, což ovlivňuje míra našeho kritického myšlení) – lépe definovat


 • 🌍Ten, kdo je v ohrožení, jsou skeptici (vědní skepticismus) a vědci díky  kulturním vzorům ve chvíli, kdy relevance ohrožuje či se příčí iracionálním kulturním vzorům či jejich částem, jež poté pořádají hony na čarodějnice či naopak si studie vykládají nevědomky chybně, pomocí logických klamů tak, aby odpovídaly jejich kulturním vzorům a přesvědčením. Existuje oprávněná obava dané studovat, kdy různí “hunteři” mohou zcela selhat ve svých lynčujících soudech, kdy si interpretují jakékoliv informace dle svých přesvědčeních. Příkladů z historie i současnosti máme mnoho, ať už se jedná o první pitvy lidí či genové inženýrství současnosti atd. apod.
 • zdroje respondentů (FB, mafra, rajče, zahraniční weby, ulozto, twitch, twitter, ICQ, další) Studie probíhala i souběžně na základě pokusných králíků prof. Flégra Lidská sexualita (2015)  https://pokusnikralici.cz/?obsah=pokusy

velmi související:


pozn. Článek nemá souvislost s výroky E. Muska, za které se mimo jiné omluvil, nejednalo-li se celkově o něčí manipulaci, kdy si lidé ani neuvědomují, jak snadné je stát se obětí, ať už ji vytváří lidé nevědomky či vědomě a to hlavně díky fungování mozku, retrospektivě, algoritmům, což je pro lidský mozek zcela přirozené a nijak konspirační (všechny texty na mých stránkách jsou zásadní a důležité pro pochopení toho, že algoritmy jsme a algoritmy vytváříme a to neznamená, že nejsou a nebudou kauzálně chybné, naopak vis. retrospektiva a lidská perspektiva vnímání, etc.) a tedy už vůbec netvrdí nic o záchranáři, ale je reakcí na nesmyslný výrok vůči mé osobě, kdy jsem byl nařčen z toho, že jsem někoho obvinil z pedofilie.

Nemůžete někoho obviňovat ve smyslu negativní asociace (samozřejmě se tak děje a bude dít na základě různých kauzalit, logických klamů iracionalit, přirozeného strachu, emocí etc.) ze sexuální orientace, že je pedofil, homosexuál, bisexuál atd. Slovo pedofilie je definice sexuální orientace a nemělo by být používáno jako slovo pro obvinění či urážku. Tak či onak si myslím, že se v mnoha případech jedná o i chybné definice a měkkou vědu, jež je nejvíce ovlivněna retrospektivou mozku a tedy kulturními vzory, kdy si lidé nevědomky skrze přirozené fungování mozku vytváří logické klamy či mapy na podporu svých přesvědčeních a kulturních vzorů, jež nemusí a často neodráží relevanci.

Nemůžete druhé obviňovat ze sexuální orientace, ale z jejich činů, ubližují-li druhým či je omezují na jejich svobodě etc. Je těžké se odtrhnout od přirozeného, opodstatněného strachu při pedofilii, ale daný člověk za svou sexuální orientaci nemůže. Existuje celá řada projevů od pozitivních po negativní, zcela přirozených pro každého člověka dle míry v celé šíři definic, parafilie, hebefilie a celkově přirozeného jednání na základě reprodukčních schopností a tedy biologie či antropologie homo sapiens sapiens etc.

Můžeme hodnotit pouze činy lidí, kdy došlo ke zneužití a existují oběti. Ještě těžší, pro skeptika, je jít s touto tezí na veřejnost, protože strach z napadání jeho výroků kulturními vzory bývá velký.  Je to podobné, jako kdybychom chtěli některé lidi obviňovat z toho, že mají zrzavé vlasy či že někomu narostla jedna ruka, což samozřejmě nevyjímá legislativní rámec jako pro ostatní při zneužití ani sexuologickou pomoc těm jedincům, jež ji potřebují.

Lidé jednají na základě retrospektivy z minulosti, historie, jež se odráží v přítomnosti, kdy jsou často nevědomky obětmi logických klamů viz retrospektiva mozku/3🧠.  Nikdo si nevybírá, kam se narodí a co jej bude ovlivňovat, ať už na základě kulturních vzorů, fyziologie a predispozice. Soudit druhé tak vyžaduje obrovskou zodpovědnost, nadhled, vědomosti, značnou dávkou kritického myšlení se znalostí logických klamů a klamné interpretace.

Pokud jej tak vnímáte a používáte, má to vypovídací hodnotu o vás, kdy si dělají lidé zkratky, jež jim vyhovují a hledají pro ně řešení dle svých přesvědčení a kulturních vzorů, což je však přirozené. Nelze však obviňovat za sexuální orientaci, ale činy. Lidé se stávají obětí vlastního logického klamu ve chvíli, kdy podsouvají i někomu dalšímu, že někoho obvinil, jež takto ale nepřemýšlí, protože si tuto kauzalitu uvědomuje.

Nemůžete někoho obvinit za sexuální orientaci. Jedná se o definici sexuální orientace člověka a nikoliv o obvinění, kdy se vědním skepticismem zabývám již řadu let taktéž lidskou sexualitou. Stejně tak bychom mohli obvinit všechny heterosexuální, že mohou znásilnit.

(Něco podobného jako autorizační poplatky. Platíte je za prázdné kompakty, úložná zařízení, tiskárny atd. a předem vás tak soudí za to, že si na ně můžete uložit nelegální kopie softwaru atd., jež jste nezakoupili a rovnou vás tak de facto obviní z možné krádeže). (pozn. Platíte tyto poplatky již řadu let? Kolik softwaru byste si za to již mohli koupit?)

Pokud jsem smazal ze svých soukromých zpráv FB zprávu, jež jsem poslal člověku s kritickým myšlením, kde jsem hovořil o pedofilii někoho jiného na základě studie (aniž bych ho jmenoval), učinil jsem tak právě proto, že tuto kauzalitu lidé nechápou a mám podezření z úniku informací (byla oprávněná) a snažím se dotyčnou osobu chránit před vaší nevědomostí a honem na čarodějnice.

Mimo jiné jsem 3 roky komunikoval s dívkou  z Prahy, jež se mi svěřila o svých zkušenostech z dětství, kdy dané nebrala jako zneužívání v kruhu její rodiny. Snažil jsem se ji vysvětlit, že se jednalo o zneužití, proč tomu tak bylo a jakým způsobem se dané podmíněně odrazilo na jejím chování či jednání v dospělosti, kdy tak činila nevědomky. Její zatvrzelost nesouhlasu s mými výroky, její velká inteligence, schopnost manipulace, mě nutila dál zkoumat lidské chování a jednání, co je a není podmíněné kulturními vzory, kdy na základě nich docházíme k irelevantním závěrům o tom, co je a není přirozené, správné či nesprávné. Lidé se mi celý život svěřovali se svými problémy. Můj možná první, silnější zážitek byl, když jsem ca v šestnácti letech rozmluvil přes telefon mladému člověku skok z Nuselského mostu.

Technická, přemítání:  Kulturní vzory stanovují hranice pro rozlišení dětství od dospělosti (věková hranice pro legální pohlavní styk je v České republice 15 let).

Pokud bychom se tedy řídili dle adaptace a biologie (kde bychom museli rozlišit i věk dívek a chlapců), naše představy o pedofilii dostávají zcela jiné rozměry.

 • last update 23:41 23.1.2020 přirozený výběr na základě reprodukčních kauzalit za jakýchkoliv podmínek a populaci ve vesmíru, jež přirozeně odráží i výběr dle mladšího vzhledu (tabuizováno ze strany mnoha kulturních vzorů, kdy na druhou stranu medicínský ajn. průmysl chrlí technologie pro podpoření mladšího vzhledu lidí, jež tak přirozeně odráží adaptační mechanismy, kdy podvědomý výběr bývá silně ovlivněn reprodukčními schopnostmi a tedy mozek vybírá na základě vnějších znaků lidí, jimiž je právě a jednoznačně mladší vzhled partnerů či spíše partnerky, kdy role mužského pohlaví má určitou adaptační výhodu, což u mnoha žen přirozeně vytváří nejrůznější negativní asociace vůči mužům
 • // pozn. algorithm klikni tykadla – video youtube obsahuje stejný znak ve fotkách freefoto a identické znaky již  z jiného prostředí v ČR a ze soukromých prostor a takto se dá nasměrovat kdokoliv kamkoliv a tedy pomocí algoritmů vis moderní hrozby manipulace, kdy i stačí “přečíst místnost” daného subjektu skrze “AI_kamerový systém” etc.)// edited 8:52 – 9:08 6.2.2020
 • 13:12-14 23.11.2019 taktéž je i tím důvodem přirozené, že svobodní, starší muži “loví” mezi mladými ženami, a taktéž tyto nemají partnery a nemají děti, kde by mohli vztah rozbít
 • Podmíněnost díky kulturním vzorům chování, kde se můžeme setkat s různými kauzalitami, jež vznikají na základě různých iracionálních pravidel, jež si lidé tvoří, např.:
 • kvůli celibátu (pozn. celibát velice pravděpodobně extrapoluje potlačované sexuální pudy tzn., dle sexuální orientace jedince a poté může a dochází ke zneužití, mozek již nevydrží chemický tlak a adaptační mechanismy, je silně ovlivněn již pudovým jednáním a jedinci nemusí ovládnout hranice toho, co je a není zneužitím proti vůli, jež může a bývá kryto nejen ze strany religiózního kulturního vzoru, protože daná kauzalita ohrožuje jeho iracionální pravidlo, jež pravděpodobně vzniklo na základě chybné interpretace různých textů minulosti, jež mohly a obsahují též iracionalitu či logické klamy neb jsou přirozenou lidskou součástí retrospektivy mozku /3🧠 Jakékoliv socializované skupiny tak mohou činit, kdy rozpoznat, zda-li došlo ke zneužití, nebývá jednoduché.
 • (zneužití tam, kdy se jedná o oběť, jež nese následky, bylo činěno proti vůli, neschopnost rozeznat zneužívání)
 • dále vs kulturní vzory neumí rozlišit přirozené hrátky sourozenců a dětí, jež přirozeně prochází zkoumáním jejich sexuality, kdy vzniká různá tabuizace či neschopnost o sexuálním jednání mluvit se staršími v jejich okolí, kdy přirozeně starší jedinci byli vystavení svým kulturním vzorům o různých formách tabuizace či iracionálního jednání
 • řešením čehokoliv je racionální přístup k problematice s odkázáním na sexuology atd.
 • lidé by se měli naučit rozlišovat, co je opravdu zneužití proti vůli, co je přirozenou součástí lidského jednání a chování, odrážející i adaptační či reprodukční mechanismy, jež jsou součástí výběru a to za různých podmínek, jimž jsou někteří vystaveni
 • adaptační (např. od 12 věku dívek nastupujících do puberty, co je a není zneužití, kdy lidé neovládnou své pudy vs kmenové soužití různých národů, sourozenecké atd.)
 • vs sex. orientace predispoziční, přirozené, adaptační, nějak podmíněné za různých podmínek atd. (viz Kulinský), kdy jsou poté tito lidé přirozeně vystavení větším sexuálním interakcím a není jednoduché poté určit, zda-li opravdu došlo ke zneužití a proti vůli (vznikají nejrůznější negativní asociace kulturních vzorů z neznalosti reprodukčních či adaptačních mechanismů, přirozených interakcích i  za různě daných podmínek či přirozená i kulturně často nějak iracionální potřeba rodičů různě ovlivňovat výběr či sexuální život svých dětí)
 • dále jen zneužití mimo pubertu nižšího věku a dále rozlišení od případů kdy v pozdějším pub. věku za souhlasu obou stran dochází ke styku rozdílných věkových skupin (některé veřejné medializované logicky bez postihu) na základě přirozeného výběru
 • vznikají stigmata společnosti (hranice pro rozlišení dospělosti, dětství, puberty) a dále cílené vyhledávání vs silné interakce viz. případ sborista Kulinský, kde mluvíme spíše o formě hebefilie, což vyvolává negativní asociace na základě iracionálních částí kulturních vzorů či podmíněné negativními zkušenostmi, jež se ale vyskytují kdekoliv a poté vznikají různá dogmata, stigmatizace, unáhlená zobecnění oproti posuzování jednotlivců a měli by lidé posuzovat, dojde-li ke zneužití proti vůli atd. apod. stejně jako v jakémkoliv jiném lidském jednání.
 • Neexistuje pouze falešné dilema tam, kde existuje celá škála jevů a kauzalit a strach poté přináší tabuizaci tématu či různé stigmata, iracionalitu, strach dané studovat, psát studie (studie ovlivněné kulturními vzory, chybně interpretované studie na základě nevědomých logických klamů a hlavně retrospektivy mozku /3🧠).
 • Důležité je tedy prokázat zda došlo ke zneužití, kdy se jedná o oběť, kdy dochází i k formě šikany, strachu v kolektivu, zda-li vůbec atd. viz třeba diskutovaný případ Kulinský, kdy  poté vznikají různé veřejné hony, podmíněnost vzory atd.
 • (další případné studie – pozn. potřeba ještě verifikovat.  https://www.researchgate.net/…/264231704_Stigmatization…)
 • Dále zneužití a sexismus (sdíleno na Sisyfos) Androvičová: https://www.hatefree.cz/blo/rozhovory/2826-rena-androvicova
 • Dále hoax a různá fakta související: https://manipulatori.cz/hoax-na-pedofily-se-bude-vztahovat-ochrana-v-ramci-istanbulske-umluvy/
 • Různě související infografika údajného zakrývání zneužívání v religiozním: https://zpravy.idnes.cz/cirkev-mlzi-sexualni-zneuzivani-deti-duka-fj1-/domaci.aspx?c=A181201_125318_domaci_kuce&fbclid=IwAR2EIWweRsVuKYit22sr-cppbBz83xgZQkxSjwEytkfIFwjkLMtgOqVNP-A
 • zajímavá diskuze na Hate free culture (FB), logické klamy oslovující emoce ajn., příklad BBC, zákazy děl na téma Jackson apod. 
 • pozn.: doplnit studie dle energie..

17.7.2019 // 13:14 // update 15:02 3.1.2020

🧠Retrospektiva mozku 

🌍Myšlenky přetváří svět ať už v negativním slova smyslu či pozitivním slova smyslu (pokud by někdo snad nechápal slovní obrat, nejedná se o telepatii, ale interpretaci pozorovaného okolí všemi smysly, se kterým jsou lidé v interakci, kdy jej následně přetváří), což často neumíme určit na základě našich chybných přesvědčeních a kulturních vzorů či jejich částí, kdy relevance i interpretace odporuje racionalitě, kdy kritické myšlení vyžaduje často velké sebezapření, protože relevance i interpretace čehokoliv pozorovaného odporuje našim přesvědčením a kulturním vzorům.

Tzn. pozorujeme okolí, které si nějak, nevědomky i vědomě nebo něco mezi tím, irelevantně, často nevědomky pomocí logických klamů či relevantně bez nevědomých logických klamů, nějak interpretujeme.

Tzn. náš mozek tak činní a hlavně retrospektivně na základě pozorování z minula, kdy si můžeme i nemusíme uvědomovat z jakých informací či bez jakých informací dochází mozek k závěru, kdy si již mohl utvářet a často utváří chybné kauzality, kdy přejímá jakékoliv informace z okolí od narození či antenatálního (pozn. těhotenství) stavu matky, jež ho ovlivňují (prostředí o nějakých kulturních vzorech, přirozených jevech, vše, co vnímá), které jsme neuměli a ani často neumíme verifikovat či nad verifikací ani nepřemýšlíme, obsahují chybné kauzality, kdy právě přejímáme vzory či informace z okolí a automaticky je pokládáme vědomě i nevědomky za relevantní či racionální či mozku informace chybí a poté nevědomky i vědomě, na základě těchto fyziologických procesů, pro náš druh přirozených, jednáme racionálně či iracionálně nebo něco mezi tím.

Tzn. náš mozek přisuzuje vlastnosti různým pozorovaným jevům či informacím, jež takto posuzuje, hodnotí a hledá případná řešení(vzdáleně podobné jako optické klamy s tím, že informací, z kterých čerpá i nemůže čerpat, trpí nevědomostí a nevědomými logickými klamy, na jejichž základě utváří chybné kauzality, je gigantické množství, kdy si i relevantní fakta může chybně interpretovat nevědomky pomocí logických klamů tak, že docházíme k irelevantním závěrům)

Výsledná řešení či posouzení pozorovaného tak nemusí být racionální, nemusí odpovídat relevanci a můžeme si cokoliv nevědomky chybně interpretovat nejen retrospektivně na podporu našich kulturních vzorů a přesvědčeních.

Mozek je velmi energeticky náročný a tak je takové jednání pro druh homo sapiens sapiens přirozené, kdy unáhlené jednání není nutně špatné, může být podmíněně reflexivní (musíme se rychle rozhodnout) a i ze špatných zkušeností či rozhodnutích se výsledná populace lidí učí a dále nějak rozvíjí, kdy přitom mnohdy opakuje stejné chyby právě na základě míry kritického myšlení ve společnosti.

 • resume: Lidé jednají na základě retrospektivy z minulosti, historie, jež se odráží v přítomnosti, kdy jsou často nevědomky obětmi logických klamů. Nikdo si nevybírá, kam se narodí a co jej bude ovlivňovat, ať už na základě kulturních vzorů, fyziologie a predispozice. Soudit druhé tak vyžaduje obrovskou zodpovědnost, nadhled, vědomosti, značnou dávkou kritického myšlení se znalostí logických klamů a klamné interpretace a retrospektivy mozku a chápání toho, že vše jsou zkušenosti, ze kterých se lidé učí a chyby jsou tak důležitou interakcí, jež jim dává možnost poznat slepé cesty, a jež  vedou k racionalitě. Prostředí, jež jednotlivce utváří, jsou tak důležitou vlastností rozmanitosti, jež znamená důležité interakce poznání. (rozšířit definici o celou logickou mapu)
 • Lidé nerozumí vědeckému skepticismu a pletou si skepsi s vědeckým skepticismem, kdy jejich tvrzení s touto terminologií mají pramálo společného, jsouc neznalí vlastních nevědomých logických klamů. Jejich pojetí a uvažování souvisí s jejich předjímaným názorem kulturních vzorů často na základě negativních asociací, kdy jsou oběti retrospektivy mozku, než s vědeckým skepticismem založeným na ověřování a interpretaci bez nevědomých logických klamů, jimiž si mozek přirozeně podporuje svá přesvědčení. Vědecký skepticismus je náročná disciplína, protože relevance často odporuje či může odporovat právě retrospektivě mozku a tedy veškerým nevědomým kauzálním vztahům, jež mozek získává již od narození přijímáním informací a jevů z okolí, kdy dedukuje a dochází k různým přesvědčením.
 • pozn. 16:09.2019 / 19.06.2019 Neverbální komunikace je jedním s mnoha velkých retrospektivních prvků, z nichž mozek čerpá. Při soužití či socializaci pak utváří řadu společných emocích. (lépe definovat, inspirací k definici bylo video Aurora on her bipolar sister and why we all should be excused | English subtitles | SVT/TV 2/Skavlan)
 • resume: Lidé jednají na základě retrospektivy z minulosti, historie, jež se odráží v přítomnosti, kdy jsou často nevědomky obětmi logických klamů. Nikdo si nevybírá, kam se narodí a co jej bude ovlivňovat, ať už na základě kulturních vzorů, fyziologie a predispozice. Soudit druhé tak vyžaduje obrovskou zodpovědnost, nadhled, vědomosti, značnou dávkou kritického myšlení se znalostí logických klamů a klamné interpretace a retrospektivy mozku.
 • témata související, předcházející: Přirozená lidská potřeba zjednodušování
 • Nikdo nevidí do všech koutů
 • uprchlici-a-migranti-multikulturalismus

Moderní hrozby manipulace, chybná interpretace, boj kulturních vzorů

Moderní hrozby manipulace, chybná interpretace a boj kulturních vzorů, AI, retrospektiva mozku/3🧠, propaganda a kritické myšlení

1/ jednoduché příklady

 • manipulačních technik: různě související, kyberšikana just found 21:22,2019 leden 26, Kauza Ligy LOL
 • vzdáleně i velmi související nebezpeční v podobně desinformací, zneužití oligarchií, boje o kulturní vzory, k znetváření stran, likvidaci osob atd. Science & Critical Thinking, dále jen  kauza (Alex, Huawei, AI FB – atlas,google další, prodej dat třetím stranám – cookes etc., pravděpodoně shromažďována od počátku IBM sítě, jež byla (IBM^v<>retrospektivně-prediktivní) následně za Bushe “fúzována” do Číny jako “Trojský kůň”)- edit pozn. 11.7.2019 15:04 – // pozn. RFID, OPT snímač, CRISPR, nanotechnology, neural
 • všechna data, cookies jsou ukládána a hnána přes server, jež může vytvářet algoritmy pro konkrétní osobu, tudíž smazání cookies de facto nemusí pomoc v tom, co si pod tím lidé představují tam, kde existuje celá škála kauzalit upd. 16:43 2020.15.1
 • 2019 14.06 – well, ok, funguje i má myšlenka skrze satelitní signál, jež lze nasměrovat na tv signál a vytvořit individuální retrospektivní děj pro konkrétní osobu, hell° (Pravděpodobně takto dostali D. Trumpa)
 • velmi obávané: vytváření falešných obrazů, verifikace v budoucnu bude značně nesnadná
 • “novodobé techniky algoritmu” (de facto všude), frameware (záměna textů, obrazů, algoritmy. morphingAI etc.), sounds, (AI spojená s retrospektivou), alexa, snímání okolí jakéhokoliv jedince, “soft code”, vytvářením botů, snímání pohybu PCmyši, display funguje jako kamera (navigace dle okolí dle pixelizace, tečky i šmouhy mohou být čteny a zakomponovány AI precizně do frames, konzistentní), může být zneužito pro manipulaci s daným jedincem v realitě, ale i vytvoření nové reality pro celé skupiny obyvatel i státy, když se algoritmus stává součástí systému (vyhledávací formuláře, registrační čísla, značky účty, kódy atd.) a navést kohokoliv kamkoliv. Zneužívání wifi ajn. signálů, vytváření paralelních vzdálených ploch s rozdílným obsahem etc. Dané se dá zneužít pro cokoliv. V ohrožení jsou ale i analytici, vědci, kdokoliv ve chvíli, kdy analyzují velké množství dat a jsou jejich data čtena, chybně interpretována či jsou poté stíháni za jejich názory, vědecké práce atd. apod. až po vytváření falešných profilů osob v systému.
 • (je velmi “jednoduché” připravit modelovou situaci tak, abyste o komkoliv vytvořili falešný obraz, navíc tak lidé mohou a činí často nevědomky na základě logických klamů chybnou interpretací (čehož se právě zneužívá), jež si neuvědomují viz retrospektiva mozku/3 Science & Critical Thinking )
 • (Např. Zaplatíte lidem, aby nosili takové oblečení (nebo jen prostě otevřete obchod s velmi levným zbožím v dané oblasti) či vytvoříte situace, aby zrak oběti směřoval na dané místo na člověku (nápisy, symboly, jež jsou mu dobře známy, proběhly třeba v diskuzích na internetu apod.). Zařídíte setkání s člověkem, navodíte rozhovor tak, aby poté posluchač ze záznamu nabyl jiného významu atd.  – výsledky vlastního pozorování událostí
 • taktéž se používá nafocení či natočení všech věcí v soukromých prostorách dané osoby či oběti pro vytvoření algoritmu na internetu
 • všiml jsem si u některých zpětné časová editace twitter příspěvků etc.
 • Soudit či dělat unáhlená zobecnění vyžaduje tedy obrovskou zodpovědnost za druhé a pravděpodobně se budeme a setkáváme stále více s manipulací, modelovými situacemi, vytváření pokřivených obrazů ať už na základě nevědomého ovlivnění algoritmem či vědomým pronásledováním, na základě nevědomých logických klamů, vědomé negativní manipulace (jež existuje na základě nevědomých logických klamů a iracionality, viz retrospektiva mozku/3🧠) a tedy perzekucí osob atd., apod., dále jen Science & Critical Thinking, Retrospektiva mozku🧠 /3 a Existence (rodina je obětí, vůbec si techniky neuvědomují)
 • (pozn. na FB i twitteru, dalších platformách se dá vysledovat AI atd., jež vytvářejí modelové situace či manipulace), dále jen hybridní válka
 • https://www.svetchytre.cz/a/ptiwd/cina-dneska-kamery-vas-poznaji-podle-tvare-i-stylu-chuze-za-sedm-minut-vas-maji
 • zdroj: wikipedia
 • systém sociálního kreditu
 • pozn. Kellner, Nizozemí danění, Bill, kůň, Home Credit letáky
 • https://skepticscience.wordpress.com/2014/11/10/uprchlici-a-migranti-multikulturalismus/

pozn. celibát velice pravděpodobně extrapoluje potlačované sexuální pudy tzn., dle sexuální orientace jedince a poté může a dochází ke zneužití, jež bývá kryto ze strany religiózního kulturního vzoru, protože ohrožuje daná kauzalita jeho iracionální pravidlo, kdy pravděpodobně vzniklo na základě chybné interpretace různých textů minulosti, jež mohly a obsahují též iracionalitu či logické klamy neb jsou přirozenou lidskou součástí mozku.

Technická poznámka vytvořena z podnětu ve skupině ateisté, příspěvek H. W.:

Katoličtí kněží v USA znásilnili přes tisícovku dětí během několika desítek let. Viníci trestu většinou unikli.


 • 🌍Ten, kdo je v ohrožení, jsou skeptici (vědní skepticismus) a vědci díky  kulturním vzorům ve chvíli, kdy relevance ohrožuje či se příčí iracionálním kulturním vzorům či jejich částem, jež poté pořádají hony na čarodějnice či naopak si studie vykládají nevědomky chybně, pomocí logických klamů tak, aby odpovídali jejich kulturním vzorům a přesvědčením. Existuje oprávněná obava dané studovat, kdy různí “hunteři” mohou zcela selhat ve svých lynčujících soudech, kdy si interpretují jakékoliv informace dle svých přesvědčeních. Příkladů z historie i současnosti máme mnoho, ať už se jedná o první pitvy lidí či genové inženýrství současnosti atd. apod.
 • zdroje respondentů (FB, mafra, rajče, zahraniční weby, ulozto, další)

Lidé se dopouští nevědomky, pomocí logických klamů, falešné interpretace i relevantních studií či již faktů, kdy dochází k irelevantním závěrům či tvoří přímo nevědomky studie či výroky plné logických klamů nejen na podporu svých kulturních vzorů či jakýchkoliv přesvědčeních.

Lidé tyto kauzality nechápou neb nejsou dostatečně vybaveni kritickým myšlením, jemuž se na školách ani neučí a pořádají různé hony na čarodějnice.

🌍 To, co nám brání v chápání či pochopení lidského sex. chování, co jej podmiňuje a kdy, jak se mění, je tabuizování nejen studií atd. a jsou to často naše nastavená pravidla a konvence, kulturní vzory, jimiž jsme ovlivňováni již od narození.


🌍✍️ 🌊 Pravděpodobně to, co nejvíce lidi osvobodí od jejich otroctví, ať již ve smyslu potlačování lidských práv na základě iracionálních kulturních vzorů či jejich některých částí nebo na základě nízkého technologického rozvoje či již moderního otroctví, bude kritické myšlení a věda, jež přinesou nakonec takové možnosti, že robotizace bude obstarávat potravu za nás a přinášet větší čas na vlastní, osobní rozvoj člověka, edukace bude free, interaktivní (ať již skrze VR či neuronová propojení atd., kdy mozek se učí nejlépe z vizualizace, praxí) a dostupná pro každého až po zdravotní systémy, jež nyní zatím vyžadují aspoň zčásti spoluúčast občanů atd. Kritické myšlení toto uspíší a umožní právě rozvoj takových kulturních vzorů jež dané urychlí a hlavně umožní s větší účinností bez iracionality, jež by potlačovala práva a svobodu druhých.

🌍✍️ Má poznámka pro můj filosofuvkoutek v roce 1996+(?) “Bojím se hledačů pravdy, pro něž jsou jejich vyznavači zaschlou krví na papíře minulosti, přítomnosti a věcí příštích. Hledače pravdy (lovce pravdy) definoval již Pythagoras jako filosofy. Termín jsem převzal a rozšířil na kulturní vzory.

2018 – Proč se jich bojím a kdo jsou? Protože si neuvědomují své logické klamy, nevědomost a ignorují evidence-based, neverifikují a nerozumí tomu, co ovlivňuje mozek, obnáší kritické myšlení, jemuž přisuzují špatný význam a nepřehodnocují. Hledači pravdy jsou naše ikony doby, jímž se klaníme a vyznáváme je, ať už jsou politické, náboženské, jakékoliv, kdy na základě nejen jich utváří společnost své kulturní vzorce. Na základě svých přesvědčeních a představ poté kulturní vzory či jejich části utváří různá pravidla a legislativní rámce, jež nemusí odpovídat relevanci, vytváří dogmata, potlačují lidská práva, nalézají iracionální řešení problémů atd. Dále jen, Science & Critical Thinking

příklad: Bitva o naše děti

2018 Paradoxně potřebujeme hledače pravdy a zbavit se těch kulturních vzorů či jejich částí, hledačů pravdy, jež potlačují lidská práva a vytváří dogmata, iracionalitu či přesněji takové kulturní vzory a jejich části, jež lidské práva potlačují a vytváří iracionální řešení a k tomu potřebujeme emocionální vlny, jež změny provedou tam, kde jich je třeba a tedy nové vyznavače. Kritické myšlení pak zmírní dopady našeho snažení tam, kde by se cokoliv mohlo změnit v další extrém. Akce reakce.

2018 – Společnost, jež bude založená na kritickém myšlení, jež bude součástí výuky, se pak může snadněji vyhnout manipulaci, iracionalitě a přirozeně si volit do čela ty hledače pravdy, jež budou odrážet více kritické myšlení a racionalitu. Tzn. jakékoliv systémy, technologie, cokoliv jsou nástroje lidí a vždy záleží na tom, kdo nástroj v ruce drží a k čemu použije, kdy si je lidé přetváří k obrazu svému, ať už se jedná o společnost či jednotlivce.


Téma související:

 


poznámka:

👓🌈Tak dobře. Běžte (undeground či kdokoliv, kdo tak činí) z medvídky do háje. To, že jsem komunikoval jeden čas se skeptikem, jehož sexuální orientace je dle mě pedofilní či spíše hebefilní, musíme brát v úvahu celou šíři definic, a zabývá se akcemi jako pedobear, sexuálními dogmaty atd. apod., a zkoumal jsem sám podmíněnost sexuálních orientací, naslouchal a vyjadřoval se k lidské iracionalitě na toto téma, podporuji LGBTQ+ komunitu, protože se mi celý život lidé svěřují (můj první zážitek byl, když jsem ca v šestnácti letech rozmluvil přes telefon mladému člověku skok z Nuselského mostu.), neznamená, že má sexuální orientace je pedofilní a nic nikomu do toho není a nemůžete obviňovat lidi za jejich jakoukoliv sexuální orientaci včetně heterosexuální, ale pouze jejich činy, kde lidé ubližují druhým či potlačují lidská práva.

2005-2014? Chybná interpretace LGBT studií na podporu náboženských kulturních vzorů 

Různým nazi nevědomým lidem určitě, ale jejich racionalita nestojí za zlámanou grešli, jsouc nevědomky obětí vlastních logických klamů, jež přejali nevědomky nejen od svých rodičů či systémově od kulturních vzorů či jejich iracionálních částí.

Nikoho zatím nenapadlo, že zmínku o tom, že jsem heterosexuál, jsem měl na profilu twitteru proto, abych poukázal na to, že mé závěry na stránkách nejsou podmíněny LGBTQ+ orientací či jakoukoliv jinou včetně mé heterosexuální a necítím tedy žádnou negativní asociaci či potřebu jakkoliv dané podporovat či zavrhovat logickými klamy a snažím se o čistě racionální verifikaci bez kulturních vzorů na základě studií bez chybné interpretace pomocí logických klamů a tedy, definovat to, jak se naopak kulturní vzory či jejich části odráží vědomě či nevědomky iracionálně vůči lidem s různou sexualitou skrze logické klamy, jimiž si chtějí podpořit svá pravidla a přesvědčení – kulturní vzory.

_______________

poznámka k zamyšlení: je pravděpodobné, že genové inženýrství umožní v budoucnu změnu sexuální orientace dle přání klienta či pacienta a hlavně ani nepozná nikdo již, či již dnes, díky chirurgii, pokročilé medicíně apod., kdo se jak narodil a rozmnožovací mechanismy budou stále a jsou zachovány bez ohledu na sexuální orientaci a to, co lidem dělá největší problém akceptovat adaptační mechanismy, díky nimž si homo sapiens sapiens lépe adaptuje, přizpůsobuje danému prostředí, kdy díky němuž i dané schopnosti získal a prostředí dále mění, jsou různé kulturní vzory či jejich iracionální části.