Placebo a ověřování terapií, homeopatie atd. (upd. 26.10.16)

Velmi hrubý nástin (jen odpověď z FB na dotaz ve stručné formě). Bude, dle energie, dále aktualizováno, doplněno o exaktní rovinu, příklady z praxe, lépe formulováno a rozvětveny kusé informace či zestručněné.  Musím text časem notně rozšířit, doplnit zkrácené, kusé informace, upravit formulace, odstranit opakující se text,  aby to bylo čtivější, nebylo zavádějící, bylo komplexní a též nebyl možný jiný výklad a nechtěně tak někoho neuváděl v omyl a umožnil jsem lépe pochopit tématiku. Meta-analýza studií, kdy předmětem zkoumání byla homeopatika (později dodám přímý odkaz – i na další studie). Obecné pojednání Zdravotní deník


Mnoho lidí zaměňuje placebo za účinnost nějaké víry a schopnosti mysli se vyléčit z dané nemoci či podléhají tvrzení, že placebo má nějakou účinnost. Trpíme-li však danou nemocí, ukazuje se, že to není placebo, co nám pomůže, pokud terapie není účinná či záleží na definici placeba.

Např.: Máme nějakou diagnozu, nasazena ATB. ATB nezabírají, nasazeno homeopatikum a pacient se uzdravuje. Vyléčilo pacienta homeopatikum či placebo? Ani jedno. Pacient měl virový základ, se kterým si poradila imunita.

Účinnost homeopatik a placeba se zaměnila za účinnost imunity díky chybné diagnóze. Záměn a kauzalit existuje ale celá hromada, nikoliv jen špatná diagnoza. Např: Můžeme mít správnou diagnozu, ale různé predispozice a fyziologicky základ jednotlivce, jež způsobí vyléčení či zmírnění atd. a to v jakémkoli časovém horizontu, jež se mohou zaměnit za účinnost terapie či placeba.

Abychom vyloučili všechny různé kauzální chyby, jež jsou zaměňovány za účinnost jakékoliv terapie, je třeba dělat randomizované zaslepené studie na mnoha pacientech a opakovaně po celém světě.

Čím větší vzorek pacientů v zaslepené studii máme, tím se všechny záměny vyloučí a tím marginálnější se tyto záměny za účinnost čehokoliv ukazují. Představy o placebu pak dostávají jiný rozměr. Např, studie placeba:http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM200105243442106

Jako placebo se např. v zaslepených studiích používají dle předmětu zkoumání i současné léky vedle terapie, která by měla prokázat účinnost. Následně se odhalí, kdo dostal placebo a kdo zkoumanou terapii a zjistí se procentuální účinnost dané terapie.

Zopakovatelnost závěrů těchto studií kýmkoliv ve světě pro danou terapii, zda-li je či není účinná a do jaké míry případně účinná a jak bezpečná, je nezbytná pro určení procentuální účinnosti dané terapie a mluvím někdy o vědeckém konsenzu dle předmětu zkoumání.

Proto, a nejen proto, zkoumané registrované terapie prochází zkoumáním v preklinické části (na zvířatech), dále fází jedna, dva, tři, kdy každá trvá v ideálním případě min. dva roky a musí projít schválením na účinnost a bezpečnost než postoupí do další fáze. Schválením terapie však nic nekončí. Výsledná účinnost a bezpečnost dané terapie se pak ukáže na mnoha pacientech v trhu, kdy dochází ke sběru dat z nemocnic všemi možnými stranami a ukáží se všechny kontraindikace či výsledná účinnost jež není možné ve fázích zajistit.

Na velkém vzorku lidí v trhu se všemi možnými predispozicemi a fyziologickými stavy, se ukáže výsledná bezpečnost a účinnost dané terapie. I proto jsou příbalové letáky doplňovány o možné kontraindikace atd. či změněna po nějaké době medikace či přímo lék stažen z trhu. Vše stojí moře peněz a jenom velmi malá část ze všech zkoumaných terapií se ukáže jako účinná a bezpečná. Uvádí se 5 procent.

Pro představu v roce 2014 schválila FDA 44 nových léků, na nichž se pracovalo desetiletí a to byl nebývale úspěšný rok.

Předmětem zkoumání je tedy nějaká terapie a její účinnost na danou nemoc a my musíme vyloučit na mnoha pacientech v zaslepené studii vše, co se často zaměňuje za účinnost terapie či domnělou účinnost placeba.

I dokonce z placeba se tak často dělá další alternativní terapie a skeptici chybně určují, co způsobilo placebo. Homeopatie a další terapie nemají prokazatelnou účinnost ze studií a často se studií ve fázi 1,2,3 i vyhýbají. Vznikají nejrůznější účelové studie, ale i metaanalýzy studií, jež nepodléhají ověřování v těchto fázích. Mají slabou metodiku a vlastní interpretaci na podporu svého doplňku stravy. Vše se však musí neustále permanentně ověřovat všemi stranami. Doplňky stravy však mají značnou výhodu v tom, že jejich uvedení na trh, může de facto kdokoliv a “nic” ho to nestojí a tvrdit může v podstatě cokoliv.

Výhoda toho i je, že lidé platí hotově a prodávat je kdokoliv. Výrobní hodnota je se pohybuje často v marginálních číslech. Homeopatický paradox spočívá i v tom, že mají tabletky na vše a dalece víc než farmaceutický průmysl. S nulovými náklady a žádnou zodpovědností Vám tak mohou prodat cokoliv. Platí se pak také často za konzultace, kdy si s Vámi někdo hezky povídá. Dokud budou mít lidé více peněz v kapse než rozumu v hlavě, budou tam vždy pro ně 🙂

Samozřejmě to mnozí dělají nevědomky a v dobré víře, že pomáhají.

Placebo efekt tedy není nijaká účinnost nějaké víry, ale prostě jen fyziologický děj, ať již daný predispozičně či ne, jež neznáme, a jež se podílel na zlepšení či vyléčení pacienta v jakémkoliv dlouhodobém či krátkodobém horizontu, což zahrnuje pod sebe i chybnou diagnózu, kdy se pacientův stav zlepšuje nezávisle na indikaci. Definice placeba tak dostává jiný význam.

Vše možné je tedy zaměňováno právě za účinnost terapie či mluvíme o placebo efektu. Čím vyšší vzorek pacientů však ale ve studii máme při zkoumání daného, tím více se tyto a jiné záměny vyloučí a představují jen marginální procento.

Těmto chybám se dá přičíst zvláště na malém vzorku až 40 procent účinnosti a zaměňují se vedle chybné metodiky za účinnost terapie dle zkoumaného předmětu pozorování a procento se velmi snižuje právě s velikostí vzorku respondentů ve studii.

Vedle toho všeho pak vznikají studie účelové i meta-analýzy, jež mají prokázat účinnost doplňkových terapií, což je dalece snadnější než u registrovaných, kde je to v podstatě nemožné. Bohužel ani lékaři nejsou často vědci či lépe neovládají znalost kritického myšlení, ale pouze technici, jež užívají poznatků vědní medicíny a tak jsou též náchylní si interpretovat vše po svém a dělí se na ty schopné a méně schopné. Nelze se tedy dovolávat osobností či odbornosti a to ani ve vědě, byť by byl někdo nositel Nobelovy ceny, nemá to vypovídací hodnotu o účinnosti čehokoliv.

Poznatky vědní medicíny nejsou založené na based eminence (význačné osobnosti). Jeden z mnoha častých logický klamů, kdy účinnost terapie dokládáme osobností, která ji předkládá či o ní kladně hovoří), ale na mnoha přezkumech v zaslepených studiích a zopakovatelnosti daného mnoha stranami v dlouhodobém horizontu, kdy se vše stále ověřuje a přehodnocuje, se ukáže teprve výsledná procentuální účinnost a bezpečnost čehokoliv.

Mějme také na paměti, že lékaři využívají poznatků, jsou pouze lidé a diagnostika není spolehlivá vždy, ale pouze procentuálně účinná dle schopností lékaře i schopností přístrojů. Taktéž každý jednotlivec má různé predispozice a jiné kontraindikace, které předem neumíme zjistit. Nežijeme zatím ve startreku a tak nepodléhejme dojmu, že nám vědní medicína nepomohla. Máme rozhodně větší procentuální úspěšnost, že se vyléčíme v nemocnici než někde venku alternativními metodami.

Např. akupunktura taktéž nemá prokazatelné účinky již od padesátých let minulého století, kdy se zkoumá po celém světě. I bez průkazných účinků v zaslepených studiích na mnoha pacientech se ve světě používá jako placený doplněk léčby. Jak to? Mnozí tak činní nevědomky v dobré víře, z vlastního přesvědčení či neznalosti a mnozí účelově. Zisky jsou dobré.

To je výhoda příjmu pro lékaře i nemocnice a lepší pocit pacienta, že se mu dostává maximum a mluvíme o “theatre” efektu, kdy pak lépe přistupuje ke klasické léčbě. Proč tak ale nečinit a kazit si akupunkturu výzkumem ve fázích 1,2,3? Např. byť má firma Boiron, jež homeopatika vyrábí gigantické zisky či TČM z akupunktury, nebyli schopni provést za desítky let schválení ve fázích 1,2,3.

Představte si, kdyby měla homeopatie prokázat byť účinnost jediného jejího “léku” ve fázích 1,2,3, které stojí sta miliony dolarů během řady let? Nedoplatila by se a ani se o to snažit nebudou. Vytřeli by všem zrak přece, ne? Ne, král by byl nahý. Stávající stav jim vyhovuje. Raději bych peníze, být jimi, dával do nejrůznější formy manipulační kampaně, propagace apod., snažil se ovládnout státní instituce, což však dávno činní.

Někteří lékaři pak ze zdravotnictví i odejdou a zůstanou už jenom u tohoto příjmu a theatre efektu či jej nějak zkombinují, kdy si navíc platí třeba za konzultace 600 – 1200Kč 30min. až hodina a dále Vám nabídnou k prodeji další doplňky léčby často fytofarmaka (bylinné koncentráty), jež jsou součástí vědního oboru farmakognozie, užívaná po celém světě s nějakou mírou účinnosti a protichůdnými účinky.

Jak už ale víme, pokud chceme u terapie tvrdit, že je účinná k dané nemoci, zkoumá se v zaslepené studii na mnoha pacientech řadu let a posléze opět přezkumem a sběrem dat na trhu.

Neprůkazné terapie pak často končí dokládáním účinnosti úlevy od bolesti, hojení atd., kde je velmi široké pole působnosti pro subjektivitu respondentů, placebo efekt, fyziologické a predispoziční kauzality a možnost hlavně uvést terapie jako doplněk léčby, pooperační doplněk léčby atd.

Jednoduše mechanismus není studiemi doložen, za celá léta prokázán a pozorována účinnost, ale existuje ochota pacientů za léčbu platit, protože často je léčba velmi sugestibilní, někdy hovoříme o „theatre efektu“. (viz. třeba akupunkturahttps://www.sciencebasedmedicine.org/acupuncture-doesnt…/ )
Co udělám?

Místo doložení pozorování, jak procesy probíhají a jak mechanismus využít, snažím se doložit celá léta účinnost na pocitech pacientů (úlevy od bolesti, subjektivní dojem z hojení ran atd.) a studie nereg. léčby používají nejrůznější metodiky ohýbání a dolování dat, vlastní interpretace dat. Závěry těchto studií vedou k možnosti užití v praxi, kde nic nezkazím. Tudíž se snaží měřit účinnost při tlumení bolesti, hojení ran atd., kde je šance na různé kauzality účinku.

Terapie tak bez doloženého mechanismu končí dokládáním účinnosti úlevy od bolesti, posílení imunity, hojení ran atd., kde je velmi široké pole pro kauzality, subjektivitu respondentů.


z diskuze: Rozumím vašemu přístupu a vaší energii se kterou obhajujete léčbu klasickou medicínou. Čemu však nerozumím, že vidíte jen homeopatika. Nemluvíme tady celou dobu o ničem jiném než jsou homeopatika, ta samotná nemohou fungovat, to určitě víte. Nechápu ale proč by se homeopatie (formou terapie s homeopatem, nikoliv samotné podání leku) nemohla stát doprovodnou disciplínou klasické medicíny?


Nerozumíte, ale to nevadí. Nemám totiž potřebu cokoliv obhajovat, ale pouze předkládat relevantní fakta o dané terapii a způsobu ověřování terapií.

Pokud by daná fakta vypovídala ve prospěch Vaší terapie, předložím tato fakta. Potřeba obhajovat pramení do značné míry z potřeby obhájit svá přesvědčení či kulturní vzory.

Věda se nezakládá na přesvědčení, ale mnoha stranami ověřených a hlavně zopakovatelných studií, kdy se dochází k vědeckému konsenzu. Následně se vše opět přehodnocuje a ověřuje.

Jistě jsou naše přesvědčení o účinnosti čehokoliv na počátku každého výzkumu, ale aby naše přesvědčení neovlivnilo právě výzkum, musíme tedy činit zaslepené a další jiné studie, jejichž závěr se dále ověřuje.

Relevance a kritické myšlení vyžadují často velké sebezapření, protože právě velmi často relevance odporuje našim přesvědčením, předpokladům a kulturním vzorům, což důkladný vědec ví a zná a nechce klamat sebe ani ostatní. Jakékoliv omyly se pak projeví i na našich dětech a nás samotných, jež užíváme výsledků vědní medicíny.

Lidé přirozeně a nevědomky užívají logické klamy každý den a chybně interpretují jakákoliv fakta (ať již relevantní či irelevantní) k obrazu svému.

Jedná se o přirozenou vlastnost mozku, jež od narození přejímá informace z okolí a vytváří si nějaký svůj obraz, se kterým se ztotožňuje a zapadá do formální dedukce, která není nutně špatná, ale mnohdy klamná, kdy se nevědomky chceme ztotožnit se svým přesvědčením skrze logické klamy, jež si neuvědomujeme. Mozek tak ulehčuje své energetické náročnosti.

Či ještě jinak, jedná se o přirozenou vlastnost mozku, jež od narození přejímá vzory z okolí a na základě nich si utváří svůj obraz, se kterým se retrospektivně ztotožňuje při utváření názorů a myšlenek na cokoliv.

Tyto pak neumíme zcela verifikovat bez logických klamů či do nějaké míry aniž bychom si nevědomky logickými klamy nepodporovali tento obraz a proto právě musíme činit zaslepené a další jiné studie při zkoumání čehokoliv.

Přelomové studie nerostou na stromech.

Každý z nás je do nějaké míry obětí logických klamů, díky nimž se ztotožňujeme s obrazem v mozku a homo sapiens sapiens tak klame nevědomky sebe a tím i ostatní, kdy si logickými klamy zdůvodňujeme či dokazujeme pravdivost svých přesvědčení, aniž by museli nutně odpovídat relevanci. Zkušení manipulátoři pak činí vědomě.

Ostatně každá verifikace je energeticky pro mozek náročná a nelze ji tedy běžně užívat v životě či neustále a formální dedukce je důležitá. Formální dedukce mozku, které následně činí i na základě utvořeného obrazu, nejsou tedy nutně chybné a špatné, ale velmi často nemusí znamenat kauzality.

Abychom se poté vyhnuli chybným kauzalitám, je třeba dělat zaslepené a další jiné studie na mnoha respondentech a neustále je ověřovat. Jakýkoliv závěr o účinnosti by měl býti tedy zopakovatelný.

Homeopatika nefungují ani s ničím jiným ani s nikým jiným. Pokud chceme definovat, kde něco funguje, měli bychom vždy předložit relevantní důkazy, zopakovatelné v zaslepených studiích k dané nemoci, abychom neklamali nevědomky sebe a tím i ostatní.

Terapie nefunguje, ať již máte u ní kohokoliv. Homeopat nepředstavuje lepší diagnostiku ve vědní medicíně, ani nepředstavuje lepší účinnost pro danou terapii při léčbě dané nemoci.

Není třeba tedy, aby se stala doprovodnou metodou čehokoliv. K jakékoliv diagnostice bychom měli přistupovat s velkou zodpovědností. Chápu ale, že máte potřebu obhajovat své kulturní vzory a přesvědčení nevědomky pomocí logických klamů, kdy relevance odporuje Vašemu přesvědčení, obrazu, se kterým se Váš mozek ztotožňuje. http://www.cochrane.org/search/site/homeopathy

 

Advertisements