úvod:

Kultura západního společenství ovlivňuje mladou genereaci skrze média (filmy, hudbu, internet), turistiku a obchod, jež tak nabývají touhy po stejném svobodném vyjadřování a proto se i Čína snaží např. internet cenzurovat etc.

Dáte-li ale lidem totalitního či autoritářského smyšlení přístup k penězům, aniž by se příliš změnil jejich náhled na demokratické principy, vznikne imperialistický hybrid jež porušuje lidská práva.

Nadějí je zvláště mladá generace a internet, jež spojuje celý svět a touha postupně změnit různé pavědecké a iracionální části, jež potlačují lidská práva., což lze nejlépe skrze lidské poznatky, evidence-based interpretovanou bez logických klamů a tedy schopnost chápat vlastní nedostatky retrospektivy mozku, jež zcela přirozeně chybně interepretuje pozorované okolí, pokud není trénovaný na verifikaci evidence-based, nemá přístup k evidence-based a tedy k lidským poznatkům z jakéhokoliv místa na Zemi a nedostává se mu faktických odpovědí na jakékoliv otázky ohledně pozorovaného okolí bez logických klamů a aktuálními evidence-based lidských poznatků.

Je to podobné jako s moderními technologiemi. Když dáte lidem , jež neznají vlastní logické klamy a evidence-based interpretovanou bez logických klamů, do rukou moderní technologie, je to obdobné, jako když dáte dětem do ruky blaster.

Problém je, když ten blaster drží lidé iracionálního myšlení, jež neměli v dětství možnost edukace a schopnost verifikovat vlastní logické klamy.

Společnost, kde chybí kvalitní edukace, znalost evidence-based a hlavně interpretovatné bez logických klamů, z té vzejdou opět podobní vůdci, jež budou na základě svých iracionálních představ opět porušovat lidská práva etc.

EVE update 9:15 -16 /3/6/2021

 

14:53 14.2.2020 (v přípravě 14:55) // 15:28

🧠Retrospektiva mozku 

🌍Myšlenky přetváří svět ať už v negativním slova smyslu či pozitivním slova smyslu (pokud by někdo snad nechápal slovní obrat, nejedná se o telepatii, ale interpretaci pozorovaného okolí všemi smysly, se kterým jsou lidé v interakci, kdy jej následně přetváří), což často neumíme určit na základě našich chybných přesvědčeních a kulturních vzorů či jejich částí, kdy relevance i interpretace odporuje racionalitě, kdy kritické myšlení vyžaduje často velké sebezapření, protože relevance i interpretace čehokoliv pozorovaného odporuje našim přesvědčením a kulturním vzorům.

Tzn. pozorujeme okolí, které si nějak, nevědomky i vědomě nebo něco mezi tím, irelevantně, často nevědomky pomocí logických klamů či relevantně bez nevědomých logických klamů, nějak interpretujeme.

Tzn. náš mozek tak činní a hlavně retrospektivně na základě pozorování z minula, kdy si můžeme i nemusíme uvědomovat z jakých informací či bez jakých informací dochází mozek k závěru, kdy si již mohl utvářet a často utváří chybné kauzality, kdy přejímá jakékoliv informace z okolí od narození či antenatálního (pozn. těhotenství) stavu matky, jež ho ovlivňují (prostředí o nějakých kulturních vzorech, přirozených jevech, vše, co vnímá), které jsme neuměli a ani často neumíme verifikovat či nad verifikací ani nepřemýšlíme, obsahují chybné kauzality, kdy právě přejímáme vzory či informace z okolí a automaticky je pokládáme vědomě i nevědomky za relevantní či racionální či mozku informace chybí a poté nevědomky i vědomě, na základě těchto fyziologických procesů, pro náš druh přirozených, jednáme racionálně či iracionálně nebo něco mezi tím.

Tzn. náš mozek přisuzuje vlastnosti různým pozorovaným jevům či informacím, jež takto posuzuje, hodnotí a hledá případná řešení(vzdáleně podobné jako optické klamy s tím, že informací, z kterých čerpá i nemůže čerpat, trpí nevědomostí a nevědomými logickými klamy, na jejichž základě utváří chybné kauzality, je gigantické množství, kdy si i relevantní fakta může chybně interpretovat nevědomky pomocí logických klamů tak, že docházíme k irelevantním závěrům)

Výsledná řešení či posouzení pozorovaného tak nemusí být racionální, nemusí odpovídat relevanci a můžeme si cokoliv nevědomky chybně interpretovat nejen retrospektivně na podporu našich kulturních vzorů a přesvědčeních.

Mozek je velmi energeticky náročný a tak je takové jednání pro druh homo sapiens sapiens přirozené, kdy unáhlené jednání není nutně špatné, může být podmíněně reflexivní (musíme se rychle rozhodnout) a i ze špatných zkušeností či rozhodnutích se výsledná populace lidí učí a dále nějak rozvíjí, kdy přitom mnohdy opakuje stejné chyby právě na základě míry kritického myšlení ve společnosti.

 • resume: Lidé jednají na základě retrospektivy z minulosti, historie, jež se odráží v přítomnosti, kdy jsou často nevědomky obětmi logických klamů. Nikdo si nevybírá, kam se narodí a co jej bude ovlivňovat, ať už na základě kulturních vzorů, fyziologie a predispozice. Soudit druhé tak vyžaduje obrovskou zodpovědnost, nadhled, vědomosti, značnou dávkou kritického myšlení se znalostí logických klamů a klamné interpretace a retrospektivy mozku a chápání toho, že vše jsou zkušenosti, ze kterých se lidé učí a chyby jsou tak důležitou interakcí, jež jim dává možnost poznat slepé cesty, a jež  vedou k racionalitě. Prostředí, jež jednotlivce utváří, jsou tak důležitou vlastností rozmanitosti, jež znamená důležité interakce poznání. (rozšířit definici o celou logickou mapu)
 • Lidé nerozumí vědeckému skepticismu a pletou si skepsi s vědeckým skepticismem, kdy jejich tvrzení s touto terminologií mají pramálo společného, jsouc neznalí vlastních nevědomých logických klamů. Jejich pojetí a uvažování souvisí s jejich předjímaným názorem kulturních vzorů často na základě negativních asociací, kdy jsou oběti retrospektivy mozku, než s vědeckým skepticismem založeným na ověřování a interpretaci bez nevědomých logických klamů, jimiž si mozek přirozeně podporuje svá přesvědčení. Vědecký skepticismus je náročná disciplína, protože relevance často odporuje či může odporovat právě retrospektivě mozku a tedy veškerým nevědomým kauzálním vztahům, jež mozek získává již od narození přijímáním informací a jevů z okolí, kdy dedukuje a dochází k různým přesvědčením.

“some things never change”

 • resume: Lidé jednají na základě retrospektivy z minulosti, historie, jež se odráží v přítomnosti, kdy jsou často nevědomky obětmi logických klamů. Nikdo si nevybírá, kam se narodí a co jej bude ovlivňovat, ať už na základě kulturních vzorů, fyziologie a predispozice. Soudit druhé tak vyžaduje obrovskou zodpovědnost, nadhled, vědomosti, značnou dávkou kritického myšlení se znalostí logických klamů a klamné interpretace a retrospektivy mozku.
 • témata související, předcházející: Přirozená lidská potřeba zjednodušování
 • Nikdo nevidí do všech koutů
 • uprchlici-a-migranti-multikulturalismus

update, různě související video 0:55 21.1.2020 Je snadné vytvořit u malých dětí falešné vzpomínky. // (samozřejmě je video kauzální manipulace k jiné manipulaci a ta “Doktorka” “není” moc chytrá) udp. 2:55 21.2020


/pozn.: Pochopení retrospektivy mozku může a přináší schopnost porozumět a vidět ve všem vzory lidského jednání od minulosti po současnost a predikovat věci či vzory budoucí a to i a hlavně na nevědomé úrovni, což pak přináší pro mozek nové možnosti vnímání všeho-jsoucího, kdy posléze “děsíte i sám sebe” ex-post zjištěním svých jednání či rozhodnutí a tedy poznáním, jak tato “mechanika” jev, pracuje na nevědomé úrovni, kdy se rozšiřují možnosti či schopnosti mozku, jež se tak logicky učí lépe rozeznávat vzory a jevy z okolí, jež vnímá skrze smysly právě skrze vědomé pochopení kauzalit retrospektivy.

pozn.: stále se vracím k myšlence, že vše je paradoxně podvědomí, interakce prostředí adaptace vzájemné působení, pochopení těchto vzájemných vazeb, základní logiky, umožňuje objevovat, poznávat a chápat prostředí a tedy vědní obory, jež se jím zabývají mnohem snadněji, definovat a dále rozvíjet

👓Vědní skepticismus

a tedy skeptik verifikuje výrokovou logiku nezávisle na svém oborovém zaměření, aby jednoduše nepřejímal jakákoliv tvrzení, nedovolává se autorit ani nevyčleňuje do skupin kvalifikujícím jazykem, což jsou logické klamy (dovolávání se autorit na podporu svých tvrzení používá jakákoli ze stran vč pavědy).

Interpretace textů jakýchkoliv informací je náročná disciplína, kdy jsou lidé často obětí vlastních přesvědčeních a tedy retrospektivy mozku, kdy relevance odporuje jejich kulturním vzorům, jež přejímají od narození.

Napsat na sociálních sítích či vůbec kdekoliv, jakýkoliv text, či cokoliv říci tak, aby se poté nedala informace interpretovat různě pomocí logických klamů na podporu těchto přesvědčení či vyvolat negativní asociaci pro ti nim, není vůbec jednoduché a tudíž by se neměl dopouštět ani strawman, ad hominem atd.

🌐 Kritické myšlení na Wiki je velmi špatně definováno. Někdo evidentně prováděl úpravy, jež zcela míjí pojem toho, co kritické myšlení obnáší a znamená.

U příznivců klubu Sisyfos FB skupiny jsem si všiml do nějaké míry tlaku třídění lidí dle oborového zaměření, jež by se k jednotlivým tématům měli vyjadřovat, což samozřejmě usnadňuje práci a snižuje se riziko vytváření klamné osvěty či tvrzeních, nicméně:

🗝️ Kritické myšlení do nějaké míry chrání před unáhleným přejímáním jakýchkoliv názorů a tvrzení z jakéhokoliv oborového spektra či lépe na úplně jakékoliv téma v životě, kdy učí, co znamenají nevědomé logické klamy a jak vyhledávat, třídit a verifikovat informace (v jakékoliv formě) na relevanci a interpretaci bez logických klamů, kdy i relevantní fakta se dají interpretovat pomocí logických klamů tak, že dochází lidé k irelevantním závěrům a iracionálním řešením u čehokoliv a to je podstatné.

Interpretace relevantních fakt bez logických klamů, abychom nedocházeli k irelevantním řešením či nepřejímali třeba i manipulaci, jež je často tvořena pomocí relevantních fakt, ale vlivem nevědomých či již účelových (manipulace) logických klamů dochází lidé k irelevantním řešením a tvrzením a to převážně nevědomky na podporu svých jakýchkoliv přesvědčení či kulturních vzorů díky retrospektivě mozku*.

V životě je tedy velmi důležité kritické myšlení pro ověřování jakýchkoliv výroků či výrokové logiky, vlastní i cizí na nevědomé logické klamy či již účelovou manipulaci.

Dovolávání se autority či odbornosti je jeden z nejčastějších logických klamů, jehož využívá i pavěda. Proto i např. existují meta-analýzy studií, kdy se z velkého počtu studií v daném oboru vyselektují metodicky slabé.

Vytvářením autorit kritického myšlení dle oborového spektra, se vytváří třída společnosti, jež může mít nějaké důležité vlastnosti kritického myšlení, ale není to pointa toho, jakou úlohu by kritické myšlení ve společnosti mělo zaujímat.

 • Vypozoroval jsem, že hodně lidí ze skeptické komunity (vědního skepticismu) si myslí, že iracionální lidé jsou hlupáci s nízkým IQ. Do nějaké míry to bude pravda dle predispozice každého jednotlivce zvlášť, ale přikláním se čím dál více k pravděpodobnosti, i vzhledem k velkému procentu iracionality nehledě na obor, tituly a jejich počet, že nikdo prostě lidi neučí, co znamená kritické myšlení, znalost nevědomých logických klamů a retrospektivy mozku a tedy to, jak člověk smýšlí, a co jej tedy vede k utváření chybných kauzalit a to i z relevantních dat chybnou interpretací právě na základě nevědomých logických klamů.
 • Vědecký skepticismus by měl být o osvětě a nikoli o kritice, byť osvěta může mnohým jako kritika vyznít, kdy relevance odporuje jejich zažitým kulturním vzorům, přesvědčením a jsou přitom často právě obětí nevědomky vlastní retrospektivy mozku, jež obsahuje řadu chybných kauzalit a řadu jich utváří.

16:42-43 15.2.2020

13:34(8) // 12:28-30 22.2.2020 programovací jazyk je vizuální prostředí, jež vnímáte skrze oční soustavu, jež definuje všechny proměnné

14:51(2) // 15:15 26.2.2020 👽 Lidé či někteří “matematici” by se měli zamyslet nad tím, proč mozek ve spánku dokáže vytvořit přesné virtuální prostředí skutečnosti. (to znamená, že jakékoliv modulace umí vytvářet podvědomě a ve své podstatě je každý génius, paradox). Co z této věty dokázali někteří falešnou interpretací vyvodit, nad tím však zůstává i rozum stát 🙂 Jde o funkci mozku a nikoli o to, jakou modulaci vytvoří, jež může obsahovat logické klamy etc., ale to právě znamená, že umí vytvořit jakoukoliv modulaci, o jakýchkoliv proměnných, jež právě nemusí odrážet prostředí, ve kterém žijí. Byť je paradoxně odráží vždy, jelikož čerpá z retrospektivy při utváření modulací ve snu.

19:06 27.2.2020 retrospektivní vizualizace, aplikace vis též Science & Critical Thinking & Free Education & New Technology & World Education Ideas

  • Např. CRISPR a editace, Video pro lepší představu https://www.youtube.com/watch?v=Vu8lBueVIu0: kdy by mělo být vysvětleno, jak k danému střihu dochází. Mozek se nejlépe učí vizualizací daného, kdy právě sám přiřadí danému přirovnání nůžek a popíše tak děj. Nůžky atd. je už právě ono zjednodušení, které právě nikomu nic neřekne, kromě oboru znalého, jež si za ním již může představit děj, který již “možná” předtím vizuálně viděl. Nicméně ani tato vizualizace, mnou odkazovaná, není dokonalá a chybí komparace s reálným náhledem na editaci DNA v laboratoři, aby si mozek mohl sám vytvořit představu a následné zjednodušení a tím pochopit logiku děje a tím zjednodušení lidí, jež se v oboru pohybují a už je používají.
  • Nicméně “jednoduché” či jakékoliv jevy jako je např. elektrický proud etc. by byly pro mozek snadněji pochopitelné etc.
  • Tzn. máme nějakou základní evidenci získanou experimentem, kdy mozek vědce se nějak snažil své poznatky z experimentu popsat pro ostatní a vytváří si zjednodušení pro pochopení daného jevu již ve svém mozku a následně vytváří či se snaží daný jev opět interpretovat či popsat do formy textu etc. a studenti se následně memorují a snaží pochopit logiku jevů takto zprostředkovanou. Jejich mozek si začně vytvářet nějaké představy, které mohou být a jsou často falešné vizualizace a intepretace něčeho, co nikdy neviděli, u čeho se snaží pochopit mozek logiku děje. Jejich mozek tak memorizuje gigantické množství informací, které jsou nějak zprostředkované a nemá možnost vizualizace jevu. Pro zjednodušení si představte kováře, jež učedníka vyučuje řemeslu a ten ihned vidí a chápe popisovaný děj, kdy si jeho mozek vytváří vizualizační a logické spoje či mapu, ze které pak retrospektivně čerpá, snaží-li se dané reprodukovat do vlastního ukovaného meče. Navíce se studenti často učí gigantické množství informací bez prvotní evidence, jež obsahují velmi často pouze něčí představy. 

 • brain visualisation retrospektive adaptation language

 • tvorba jazyka, mozek vytváří jazyk, jež pak přirozeně mozek mate při utváření dalších kauzalit, jež pak obsahují logické klamy jako např: co je a není přírodní, zdravé, nezdravé, přirozené, nepřirozené a přirozený výběr, ale i západ či východ Slunce nebo Země. Tyto termíny vznikají na základě pozorování skrze oční soustavu nějakého jevu, ale již v okamžiku přiřazení “slovního  pojmu” při popisování daného jevu, vzniká či může kauzální chyba a zjednodušená forma obrazové mapy v mozku a poté textu, jež odráží pozorování mozku, který již v té době vytváří zjednodušení pro pozorovaný jev, což poté zapříčiní významové posunutí do logických klamů, kdy pak vznikají pavědecké či logicky chybné, kauzálně chybné, logicky klamné mapy v lidském mozku. Co je to východ  a západ Slunce či Země? // 17:34-43 3.3.2020

16:51-17:05(16) 1.3.2020 🧠lidský mozek vidí děje, jež probíhají skrze jeho oční soustavu. Vidí padat listí, pohybovat se trávu či skákat lišku šipku v Yellowstone do sněhu při lovení myší🐭 Co si má ale mozek studentů představit při frázi textu pohybujících se elementárních částic fotonů, jež se pohybují ve svazcích světla? Daný jev je popsán možná tou osobou, jež daný experiment prováděla, jejíž mozek retrospektivně přiřadí slovo svazek vjemu, který získáváme třeba při pozorování skrze optiku či mhouřením oka etc.

Co je to ale třeba pohyb elektronů v polovodiči, a co že to RNAi dělá messengerovi, který “utíká” od DNA s papírem příkazů ve chvíli, když přepisuje jeho instrukce, aby výsledný efekt tvorby proteinů v těle či barva květiny byla místo bílé fialová? Jak si má mozek studentů představit jakékoliv děje, jež jsou popisovány ve výkladu jakéhokoliv učiva jejich učiteli či skrze text v knize? Jak si má jejich mozek sám vytvořit logickou mapu do podoby vlastního ukovaného meče? Mozku studentů nezbývají často nic jiného než formy abstrakce a memorizace látky, což je velmi těžkopádný postup v porovnání s kovářem, jež ukazuje učni, jak ukovat ve výhni svůj vlastní meč.

(expost: SPECTROSCOPY: READING THE RAINBOW 22:10-18 30.4.2020 )

44strana 18 Encyklopedia Galactica – Hari Seldon – Trevize – automodulation retrospektive system brain adaptačně prediktivní AI paradox – pokračování, Foundation na hranicích – citace: “Takže Vy popíráte existenci Seldonova plánu? (božího plánu etc.). Když jsem to říkal otevřeně a při tolika příležitostech, co ještě chcete slyšet?

Čí retrospektiva bude adaptačně prediktivní, jsou-li jí všechny modulace? 3:14 10.3.2020 ‘8:14 4/23/2021 (algoritmy jsme a algoritmy vytváříme – moje stará myšlenka, kterou obnovuji v textu, protože je důležitá)

 • 4:53 4/23/2021 
 •  

 •  
 •  

Mozek lze naprogramovat či učit jej tak, aby vytvářel podvědomě automatické, logické mapy a spojení a tedy, aby prováděl podvědomě takový postup, kdy jeho výsledná dedukce bude nejpřesnější definicí pozorovaného jevu bez či s nějakou nízkou mírou falešné interpretace nebo logických klamů etc. Tzn. mozek pozoruje okolí a přijímá informace z okolí, kdy následně hodnotí a dedukuje, dochází k závěru u pozorovaném jevu, verifikuje. Problém je, že lidé si automatizují chybné postupy či logické mapy, tzn., vytváří si logicky klamné činitele či multiplikace, algoritmy, jež jim vytváří chybné závěry.

Tzn. např., když řídíte automobil, provádíte řadu automatických úkonů již podvědomě “nepřemýšlíte” nad nimi a jedná se o zautomatizovanou činnost, která však může obsahovat takový návyk, jež je důležité dělat za nějakých daných podmínek či se může stát chybou za podmínek odlišných, což vede k autonehodě. Při dedukci a vytváření závěru o jevu pozorovaném či informaci přijímané, pak takový mozek bez schopnosti chápat vlastní i cizí logické klamy, dochází snadněji k závěru s nějakou větší mírou falešné interpretace či irelevantního závěru.

Mozek, jež se danému učil, dokáže již vytvářet takové věty a variace, aby určil a zjistil od subjektů potřebnou informaci, že předkládá lidem “čajové šálky”. Lidé pak křičí na šálek čaje a analytický mozek pozoruje jejich reakce. // 15:36 – 16:28 16.3.2020

23:18(19) 22.3.2020

🌐 13:05 – (6) 24.3.2020 (klikni pro zoom na obrázek či odkaz) Jinak Jaro_mír_ovy myšlenky vychází z mých textů, kde jsem popisoval chování lidí, jež jsou obětí pavědy, dohledatelných na FB v mých postech, ale nutně to nemusí znamenat kauzalitu, ale přikláním se k pravděpodobnosti, že tato korelace není náhodná.

22:48 26.3.2020

 • retrospektivně prediktivně adaptační brain, AI, manipulace is key a funguje okamžitě // be carefull nevědomost lidi děsí a z nevědomosti lidé děsy vytváří, ti,jež si neuvědomují své logické klamy a nepřehodnocují, často vytváří ty největší děsy, vše jsou zkušenosti a v době 🌐 chce mít obrovský nadhled, znalosti, znalosti vlastních logických klamů a trpělivost. Strach je prvotní příčinou pro přežití a zároveň může zabíjet myšlení a vytvářet represe. Svět potřebuje snadnou výuku lidských poznatků a logických klamů, verifikace. Potřeba se zviditelnit, potřeba aby člověk před okolím vypadal dobře a zapadl do okolí, davu, existenční strach, touha vyvléct se z robotické dřiny, jsou přirozené, ale zároveň snadno zneužitelné ať již vědomě či nevědomky na základě iracionality jakýchkoliv kulturních vzorů, protože to je vlastnost lidského mozku, jež vytváří logické klamy. Volání po sterilizaci, likvidaci, utracení, šikaně kohokoliv a vytváření nátlaku na kohokoliv, jsou stále častější a neměli bychom je podporovat. To, co demokracii, liberalismus etc. odlišuje od autoritářství, jímž je fašismus či komunismus a další obdoby, je právě možnost se hájit a svobodně vyjadřovat. Nikdo si nevybírá, kam se narodí, a co daný mozek bude ovlivňovat. // 22:55 27.3.2020 // don’t panic
 • subjekty si vůbec nemusí uvědomovat novou modulaci skládající se ze staré (viz v textu výše definice etc.)

10:51 28.3.2020

20:28 10.4.2020 – 🌐 cam_bridge výzkum a povídka ✍️ Hodnota člověka 13:24 konec editace

(je to porto’//ské = víno pozn. 2020 – aa sa_Kra_krá_vrána_havran_kráva= AI learning, algoritmy “někdo” (AI přejala) přejala všechny mé texty a utvořila algoritmy, jež se objevují všude i ve všech nákupních řetězcích, dohledatelné na roky zpětně až do doby komunismu a proto je pro mě vše jak v podivné hře, kdy se vytvořil paradox mostu, do něhož se přimíchávají manipulace skriptů ostatních a blahosklonné nesmysly, což vytváří mlhu, algoritmy pracují jak s textem, zvukem, tak časem, tak obrazy, to je ale pouze ta nejjednodušší forma, existuje přímo skrze oko a brain, visual cortex system, kdy je těžké oddělit přirozenou adaptačně retrospektivní predikci mozku, kdy je vše paradoxně přirozené)

mozek čte každé slovo jednotlivě, ale i části slov různě spojuje retrospektivně tam a zpět etc.

✍️🗒⛓🧬👁Vidíš miliardy životů a žiješ každý jeden z nich, jenom tak je poznáš. Vidíš interakce a množství kauzalit, jež by ani šílený poeta nevymyslel při močení do řeky času. Verifikuješ je všechny zas a znova.Zpřesňuješ definice definic a před usnutím docola rozsvěcíš lampu, abys je zapsala do elektronického textu či na kus papíru, protože sis do bývalého notebooku vylila kafe.Vyslovuješ je nahlas a posloucháš, zda-li verbální složka neobsahuje logické klamy a děsí Tě, jak strašně je to nedokonalá forma vyjádření tvých logickým map a souvislostí. Hledáš kus papíru a snažíš se zapsat útržky myšlenek ve zkratkách na obal od imunosupresivních léků.Víš, že kdybys to neudělala tak myšlenky, jež duní v tvé hlavě jak Niagarské vodopády, by Tě nenechaly ponořit se do řeky zapomnění, kam Tě noří spánek.Celý život tvůj mozek touží a naplňuje ho nutkavá potřeba po lepším přenosu logický map. Ta potřeba logicky vytváří představy a představy se odráží ve scénářích a vizích a dává vzniknout novým technologiím, na které se člověk adaptuje a adaptaci na prostředí znamenají.Hledáš, protože internet je společným vědomím lidstva. Stále hledáš další mezičlánek. Verifikuješ, tříbíš iracionalitu, manipulace a logické klamy… (dnes jsem Ti koupil snídani) 15:52-16:02 30.1.2020

Tzn, že mozek vyhodnocuje způsob komunikace a adaptuje se na prostředí, kdy má neustále potřebu zrychlovat, verifikovat a zpřesňovat objem a rychlost , tok či přenos, vlastních myšlenek k dalšímu subjektu, kdy nonverbální, verbální, (textová, slovní) složka je pro něj nedostačující a pomalá, což podmiňuje vznik nových technologií a vize jako je např. neuralink, etc. last update 1:34 12.4.2020

🌐🧙‍♂️ I just edited wiki page (Liquid oxygen) from horseshoe magnet.[2] to +U- magnet (horseshoe).[2] //  17:55, 13 April 2020‎ 37.48.56.255 talk‎  11,801 bytes +6

 • strategy anthropology during all time human race is a eating and you need taking responsibility for that
 • problem is when AI assuming (taking) a bad nameless (terminology) like horseshoe for +U- magnet
 • human brain works similarly like AI during algorithms, that means a lot of misinterpretation and logical fallacies when humans trying to solve or explore their universe // 7:55 – 8:00 18.4.2020

🌐14:55 28.4.2020

11:08-18 6.5.2020

11:34

 • 19:34-19:50 5.11.2020(may) umíte si představit, co vše je potřeba k vyrobení například notebooku či mobilního telefonu, jaké všechny znalosti, prvky, jevy a  počet lidí? Víte vůbec, jak dané funguje a uměli byste si postavit svůj notebook? Jakýkoliv jednotlivec s velkou pravděpodobností by dané nevěděl a neuměl ani u obyčejného tlačítka k notebooku. Samozřejmě, že za  nějaký úměrný čas by mohl existovat někdo, kdo by snad si mohl za svůj život vyrobit moderní notebook.
 • To mě stále vede k potřebě EVE, již by zachovala a zprostředkovala jakémukoliv uživateli veškeré jevy a lidské poznatky ve vizualizační formě až po virtuální prostředí, a co je potřeba k vyrobení daného. Zánik a nedostupnost znalostí, malá flexibilita v jejich užití a velmi těžkopádná forma předávání “představ, jak co funguje a lidských poznatků, obsahujících logické klamy a intepretace” , brzdí rozvoj společnosti.
 • Alanýlza AI by pak mohla říci, v jakém prostředí a jak by se dalo docílit daného výrobku nejrychleji. V daleké ani tak daleké budoucnosti pak danou věc skrze roboty zhotový sama. Nicméně hlavní Má myšlenka je, stále se vraceje, jak rozumět všemu, jak obsáhnout veškeré lidské poznatky a umět je používat co nefexibilněji. Samozřejmě možnosti spočívají v upgrade lidské fyziologie, jež umožní i kybernetika a genetika časem, ale jako užitečná se jeví EVE pro kohokoliv na planetě Zemi, jež by tyto poznatky obsahovala a kdokoliv je mohl čerpat z jakéhokoliv místa na Zemi. Tím bychom pravděpodobně velmi příbližili Zemi do věku teraformování a průzkumu universa.
 • Neustálá akumulace nových a nových poznatků posouvá studium a význam toho, jak přijímat informace a danou, jakoukoliv speciálně oborovou látku, do zcela jiného úhlu perspektivy, kdy stále bude citelnější potřeba se specializovat a ke své specializaci se dle potřeby zaměřovat i do jiných oborů a všem může právě pomoci EVE 3:31-4 11.5.2020

2:24-5 12.5.2020

4:31 6/3/2020


 • 🌐 // vytvořit resume myšlenek řešení v přijatelně čtivé formě.

👁️EVE 2019.1.25 může fungovat na free internetu, jež je důležitý či odděleně / Představte si, že se zeptáte na cokoliv, ať už se bude jednat o metalurgii, pěstování brambor ^ či teorii relativity a EVE ihned virtualizuje danou odpověď v podobě principů, jak daný jev funguje, do virtuálního prostředí, ve kterém se sami ocitnete a ukáže vám daný jev, cokoliv. Z počátku by se mohlo jednat o globální celosvětovou síť, kde dostanete odpověď na jakoukoliv otázku v podobě evidence-based až postupem času, vývojem moderních technologií by se dané virtualizovalo, kdy byste mohli vidět i poznat, jak cokoliv přesně funguje.

Pokud bychom  zpočátku výuku učitelů začali přenášet do VR (nahráním hodiny a poté meta-analýzou vyloučili záporné a ponechali nejlépe hodnocené hodiny pro každý vyučovaný předmět, mohli by se lidé celkem dobře a hlavně velice rychle skrze VR učit libovolný předmět od těch nejlepších) Samozřejmě by k výuce měli libovolné množství času i dalšího dostupného interaktivního materiálu. Časem by bylo samozřejmostí každý vyučovaný předmět dotáhnout ve výuce k co nejúčinnější metodě skrze VR či již neaurální spojení v budoucnu atd. apod,.) Kritické myšlení, toho, co obnáší, poznání vlastních i cizích logických klamů, je největší hrozbou pro kulturní vzory, jež vaši mysl svazují.  14.58-15:00 13.2.2020Dále jen EVE – Science & Critical Thinking & Free Education & New Technology & World Education Ideas

 • 🌐 22:12-15 2019 oct 19 EVE by mohla fungovat v propojení s čímkoliv, skrze chytré brýle, jež by snímaly okolí, kdy byste mohli dostat ihned informace o pozorovaném jevu. Virtualizace a edukace veškerých lidských poznatků z jakéhokoliv místa na zemi. (14:13 upd. 21. oct 2019 – lze využít Tesla AI pro vyhodnocování pozorovaných objektů), pozn. mirrorAI(rozvést)
 • 🌐18:14 23. OCT 2019 představte si, že máte chytré brýle a EVE vám virtualizuje postup při první pomoci a říká Vám, co máte dělat v akutní a naléhavé pomoci. Takto vést by vás mohla u každé činnosti a tím vás vlastně učit a automatizovat si činnosti, osvojit si je. Pravděpodobně by to byla nejúčinnější cesta přímo praxí a samozřejmě by vám mohla i jakékoliv problémy virtualizovat jako jakýkoliv trenažér. (astronauti tuto myšlenku pochopí nejlépe)
 •  

11:34-PM  6/4/2020 objem lidského vědění a poznatků roste raketovým tempem a forma předávání těchto poznatků a vědění je značně těžkopádná, pomalá a nedostatečná. S narůstajícím objemem budou narůstat i rozdíly ve společnosti a uchopitelnost těchto poznatků.

Forma by měla být tak jednoduchá, že se zeptáte na cokoliv, co právě pozorujete a EVE vám sprostředkuje vizuálně (skrze hologram, VR, display, etc.) jak daný jev funguje, co znamená, jak jej vyrobit, na co si dát pozor etc., tak, že i žák na základní škole pochopí, jak se pohybují elektrony v polovodiči a sestaví si sám cokoliv (třeba malé funkční rádio nebo jakého živočicha před sebou má a jak se o něj starat, čím ho krmit či nechat být), protože daný jev bude moci jeho mozek jednoduše pozorovat, pochopit a sám mu přiřadit přirovnání a představy, které může porovnávat ihned s jinými a to kdekoliv se nachází.

Když se děti ptají na nejrůznější věci, rodiče často nevědí či chybně odpoví a učitelé předávají vědomosti taktéž svými představami. Formy textu etc. v současné době splňují nějakou procentuální účinnost, jež je ale dle mě značně těžkopádná a s narůstajícím objemem lidských poznatků bude nedostatečná. Hledání evidence-based bez logických klamů a vizualizací daných jevů je značně těžké a EVE by měla pravděpodobně fungovat odděleně od současného internetu a její poznatky být nedoknutelné pro úpravy, které by znamenaly její chybné předávání lidských poznatků dostupných z jakéhokoliv místa na Zemi či mimo Zem.

nějak částečně související

13:23-14:32 6/4/2020 ad Jaromír)

Tvou hypotézu rozporuje to, že predispoziční základ dává lidem nějaké vlasnosti a dle toho, jaké informace bude jejich mozek přijímat od narození, takové si i bude tvořit logické mapy z retrospektivy při své dedukci. Mozek homo sapiens sapiens se umí velmi dobře učit dle informací, jež se mu dostává a v jaké formě je dostává, která umožní nejlépe pochopit lidské poznatky či jevy prostředí, ve kterém se vyskytuje. Tudíž své vlastnosti mohou dle přijímaných informací využít v pavědě či více vědeckém myšlení (subjekt může být dobrý zloděj, špatný pavědec, bystrý pavědec a nebo dobrý vědec etc.). Prioritní je však retrospektiva, kterou mozek přijímá a z níž dedukuje a dochází k závěru.

Vše, co totiž mozek od narození přijímá skrze smysly tvoří jeho retrospektivu z níž dedukuje a dochází k závěru. Je velice tedy diskutabilní tvrdit, že je někdo či není nadaný na matematiku, ale často záleží v jakém prostředí se pohybuje, jakých informací a v jaké podobě se mu jich dostává a proto by byl zajímavý experiment celou retrospektivu např. Einsteina předat jinému mozku a tehdy bychom mohli tvořit nějaký korelační vztah.

Jejich schopnosti jim tedy dále předurčí, jak dobří etc. mohou být v tom či onom oboru, schopný pavědec, neschopný zloděj, neschopný skeptik, líný, bystrý etc. (poplatné všem kulturním vzorům a socializacím lidí). Nicméně tento odstavec rozporuje retrospektiva a schopnost mozku tvořit logické mapy dle přijímaných informací a proto je i např. nesmyslné poměřovat IQ dle rozvinutosti civilizace a záleží tedy čemu mozek, a jak naučíme či budeme učit, jakým informacím vystavíme.

Tzn, člověk z města neobstojí v džungli mezi indiány např., ale vystavíme-li mozek obou subjektů stejným informacím, může být indián výborný vědec či technik etc. a stejně tak člověk konzumní dobrý lovec, indián etc. a bude špatný, nebude-li mít potřebné interakce a informace.

Proto se i stává, že se z alternativců etc. dle přijímaných informací stávají schopní skeptici vis Edgard, ale i mnozí ve skupině přiznivců Sisyfos si tím prošli (z mých rozhovorů s nimi) nebo ze zlodějů, ochránci etc., kdy všichni jsou určitým způsobem emocionální a ani tento argument neobstojí.

Samozřejmě je otázkou, na kolik musí být predispozice vážná, která neumožní pochopit racionální fakta, ale to už hovoříme o formách retardace či jiného postižení. To, co lidem právě brání přijmout racionální fakta, je jejich přesvědčení a jejich přesvědčení je právě tvořeno retrospektivou mozku.

S tím, že informace, které mozek přijímá, kdy si tvoří retrospektivu z níž dedukuje a dochází k závěru, dále můžou rozvíjet či degenerovat jejich vlastnosti. Jaké vlastnosti? Logika, abstrakce, kritické myšlení etc. s tím, že mozek homo sapiens sapiens má v základu tyto schopnosti neb jsou to přirozené vlastnosti či fungování mozku, jež z něj dělá homo sapiens sapiens a může je rozvíjet a proto, je dobré dělat osvětu všude, předávat lidské poznatky bez logických klamů a tvořit takto retrospektivu u lidí co možná nejlepším možným způsobem bez ohledu na to, v jakém kulturním vzoru či prostředí se daný jedinec nalézá.

Někteří asi nepochopili můj příspěvek reagující na Jan Goetz. Zjednodušená forma: Nesouhlasím s jeho závěry a proč je definováno.
11:34 7/8/82020
8:51-2 7/8/2020
EVE by měla být striktně sekulární

7/25/2020 červenec schopnost naučit se v co nejkratší čas, pochopit a odzkoušet jakýkoliv obor či lidský puznatek, bude alfou omegou při narůstajícím množství poznatků a nutností pro teraformaci a průzkum vesmíru tak, aby se lidé mohli se co nejrychleji rozvíjet.


9/1/2020

🌌To jen iracionální kulturní vzory a jejich části chtějí často vykolejit tenhle supermoderní vlak do budoucna. Nejen můj twiiter je jako kniha i tak smýšlen, odráží zábavu, inspiraci, vědu a algorithmy téhle super jízdy, kterou čas od času naruší různé falešné interpretace, logické klamy a iracionality , emocionální výkřiky nevědomosti, odrážející retrospektivu prostředí, ve kterém jednotlivci vyrůstají a pak se dle svých synapsí, jež obsahují různou míru logických klamů, socializují do skupin lidí o podobných vlastnostech, kdy svými irelevantními závěry, vzniklých z logicky chybných map jejich retrospektivy, mohou a vytváří často různé tlaky na jednotlivce a společnost, kdy tak mohou různou měrou potlačovat práva druhých a vytvářet iracionální pravidla.

🌌Přizpůsobení se prostředí pro přežití druhu neznamená, přizpůsobist se jen podmínkám Země, ale přizpůsobit se podmínkám vesmíru, prostředí v němž se Země vyskytuje, jež je nutný osídlit a zkoumat, kdy jsou k tomu potřeba nejmodernější technologie. Země není nafukovací a lidí již je 8mld. nepřizpůsobení se prostředí, ve kterém se živočišný druh Homo sapiens sapiens vyskytuje a tedy vesmíru, může znamenat jeho zánik.

🌌Myslíte si, že je dobré investovat tedy do všech technologií a vědy? Ano. Bez toho totiž vesmír nelze osídlit. Nezle osídlit vesmír bez kvalitní a nejmodernější medicíny genového inženírství etc. Nelze to učinit bez všech ostatních odvětví vědy. Nic Vám nebrání, každý může přispět víc než jen skrze daně do vědy.


🌌Spaceport area Cornwall patří k mým oblíbeným a somezřejmě i projekt investování do lidské budoucnosti a tedy investic UK a Richard Branson v této oblasti považuji za klíčové. https://spaceportcornwall.com/ https://www.facebook.com/SkepticSci/posts/1490502591121579

Četl jsem názory, že není zodpovědné vůči Zemi, biodiversitě a klimatu, porodit do této doby děti.

Vzhledem k potřebným tlakům na investice, poptávku, nové technologie, i schopnost vyrobit kvalitně a levně nejnovější technologie, což vysoká populace přináší a je důležité pro přežití druhu za jakýchkoliv podmínek prostředí, kdy je vysoká populace i nutná pro osídlení vesmíru a přináší potřebné adaptační tlaky na schopnost vyvinout a objevit takové technologie, jež umožní druhu zachovat biodiverzitu a učinit život meziplanetární rychleji, nepovažuji tyto názory za racionální.

Taktéž nikdy nevíte, jaké interakce a člověk přinese potřebné změny a technologie.

Existují i názory na regulaci porodného, kdy pro takové řešení není dostatečné důkazní břemeno a mohli byste učinit dalece více škod.

Doba, kdy se v laboratořích pěstují potraviny pro přežití druhu, což je potřebná schopnost a věda, k niž právě vedly nejrůznější kauzální adaptační tlaky, je jistě na místě se obávat podobných názorů, jež si neuvědomují všechny kauzality, jež vedou k novým a důležitým technologiím a schopnosti druhu přežít za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru.

Je to podobné jako s plasty a jejich využitím ve všech odvětví včetně medicíny. To, že znečištují biodiverzitu oceánů a moří, vedlo k tlakům pro lepší technologie recyklovatelnosti a zkoumání nových technologií.

Plasty můžete jistě částečně omezit, ale omezovat život namísto vyvinutí lepších technologií pro osídlední vesmíru a přežití druhu za vysoké populace, jež nám přináší jakékoliv investice v této oblasti a potřebné konkurenční tlaky, my nepřijde jako racionální

Země je kolébkou lidstva, ale přichází čas se posunout dál a učinit život meziplanetární či multiplanetární.
__________________________________

🌌🧠Lidé si zatím neumí představit, jaké všechny možnosti kultur jim vesmír při své nekonečnosti nabízí a jaké všechny adaptačně kauzální tlaky na rozvoj z toho plynou.

Kritické myšlení je o tom, vyvarovat se těm iracionálním kulturním vzorům či jejich částem, kdy skrze nevědomé logické klamy lidé dochází k irelevantním závěrům na základě vlastní retrospektivy ve chvíli, kdy jejich mozek dedukuje a hodnotí pozorované okolí retrospektivně skrze veškeré informace vstřebávané od narození a snaží se nalézat řešení na cokoliv.

Řešení pro racionálnější, flexibilní a rychlou cestu za osídlením vesmíru skrze veškeré lidské poznatky interpretované bez logických klamů, jim může do větší procentuální míry přinést EVE, jež by virtualizovala či sprostředkovala jakýkoliv jejich dotaz v podobě vizuální i textové, neurální etc. odpovědi.

(jak, co funguje, jak co vyrobit, co je k tomu potřeba, co zrovna pozorují a k čemu se dá dané využít, kdy tak EVE zodpoví jakoukoli položenou otázku v rámci jejich možností, čímž dojde k urychlení výzkumu i edukace, tvorby) 🧩🧬🌐

Lidé takovou technologii zatím nemají, ale jistou naději pro dané dávají projekty Starlink (Elon Musk), NISAR (Nasa), jež by mohly začít zpracovávat obrovské množství dat a lidských poznatků i skrze pozitivní AI, kterou by EVE mohla být pro svou edukační činnost.

Kuiper belt mining, moon base mining, new space materials due to this, seems to me like the quick way to settllering closer space.

expost edit: [https://solarsystem.nasa.gov/system/internal_resources/details/original/390_galileo_manuscript1.png](https://solarsystem.nasa.gov/system/internal_resources/details/original/390_galileo_manuscript1.png)
____
V budoucnu pak, díky velmi pokročilé robotizaci, by mohla EVE ihned vytvářet pomocí robotů či dělat research dle předloženého požadavku avšak taková robotizace i technologie vyžaduje racionální uvažování a nepatří do rukou těm, jež si neuvědomují své logické klamy a dopady svého jednání (tak či onak se danému lidé nevyhnou, kdy edukační část EVE bude moci být spojená ihned s robotickou tvorbou).


To, co vytváří nyní NASA, MIT etc, je perfektní adaptací na současné interakce a pochopením kauzalit, kdy se tak vytváří stále přesnější definice a visualizace prostředí, jež mohou vést postupně k EVE, jež poté sprostředkuje nejpřesnější (visuálně, verbálně, etc.) odpověď v podobě EB (evidence-based) na jakoukoli otázku či virtualizue pochopení jakéhokoliv jevu, jež právě pozorujete skrze chytré brýle, radar, optikou, etc., kdy se tak můžete zeptat na cokoliv, usnadnit edukační činnost, výzkum, etc., jež může i virtualizovat přesné postupy a je jedno, zda-li se bude jednat o operativní chirurgické zákroky či jak ukovat meč nebo upéct koláč nebo budete chtít vědět cokoliv o biodiverzitě v perimetru, ve kterém se dle GPS pohybujete etc.

 


🌌🧠Potřebujeme vymyslet lepší cévní vstupy. Takový pemanentní vstup do žilního systému, který by nebyl skrze intravenózní vpich jehly, ale snadné propojení skrze biologicky kompatibilní, sterilní a tedy imunitně aktivní prvek a tedy plně kompatibilní biologicky s tělem a kůží člověka tak, aby při běžném životním stylu nedocházelo ke kontaminaci (voda, pot, vnější prostředí, etc.) a nemusel se v průběhu let vyměňovat či jen ve vyjímečných případech.

Přes takový vstup při napojení v nemocnici, v terénu, kdekoliv, by šlo činit dialýzu, odběr krve a přenos dat, cokoliv potřebné pro zachování života jednotlivce. Takový vstup bude i vyžadován v budoucnu pro nové nanotechnologické a kybernetické prvky, nutný pro prostředí o microgravitaci a léčbě pacientů v jakémkoli prostředí. 10:38 /9/16/2020

update 12:15 14/10/2020/ Ušetřilo by se tím “moře” práce i zaměstnancům zdravotních zařízení, kdy žilní vstupy bývají nedostatečné a nekvalitních materiálů, vyžadujících dle různorodé fyziologie pacientů často velké úsilí, zkušenosti perzonálu, častou výměnu a invazivních zákroků, kdy infekční stavy jsou a bývají velmi nebezpečné a žilní systémy pacientů ani mnohdy neumožňují jejich záchranu či kvalitní a bezproblémovou léčbu.

Tak či onak to bude nezbytností pro nové cyber technologické prvky ať již v oblasti medicíny či jiné vis i neuralink Elona Muska. https://neuralink.com/


Definice, jež poskytuje wiki, jsou definice k nimž někdo dospěl pozorováním, zkoumáním a popisováním jevů prostředí, kdy si jeho mozek dle jeho retrospektivy zjednodušuje a převádí definici do formy textového vyjádření. Tzn. schopnosti mozku jakéhokoliv člověka, jež chce následně daný popis textového vyjádření mozkem pochopit, jsou značně omezené, protože nemá visualizaci a tedy retrospektivu autorova mozku, ze které vznikl již zjednodušený popis událostí pozorovaného jevu.

– Student si nemůže například vizualizovat konstantu a celý mechanismus toho, jak k ní vědec či kdokoliv před ním dospěl a wiki mu to prostě neukáže. Pokud by EVE byla schopna sprostředkovat vizuálně pro mozek studenta takovou retrospektivu, z níž by bylo jasné, jak k jednotlivým tvrzením a definicím z Maxvelovy rovnice vědec dospěl a jakékoliv jevy či experimenty visualizovat, bylo by snadné již pro mozek studenta pochopit a zpětně reprodukovat, dohledat a dále rozvíjet jakékoliv evidence-based poznatky či teorie, etc.

11:34 to 11:58   Evoluce nevyjímá inteligentní design a inteligentní design nevyjímá evoluci a jedná se i o paradox a oxymoron, kdy inteligentní design znamená prostředí, kdy je i oxymoron tvrdit, že inteligentní zásah se nekonal, stejně jako když člověk vytváří genové inženýrství etc. díky adaptaci mozku na prostředí, ze kterého vzešel, kterému se přizpůsobje a jež zároveň znamená a mění.

Tudíž zbývá pouze to, že musíte mít mimořádné důkazní břemeno, že se zásah v historii udál či se děje a nemluvím nyní o vzniku vesmíru, ale zásazích do prostředí, ve kterém se člověk vyskytuje.

Současné teorie o vzniku vesmíru pak považuji za ad-ignorantiam, kdy i termín “vznik či počátek” vesmíru je oxymoron a ad-ignorantiam, protože odporuje nekonečnosti a interakcím a jedná se o pohled z lidské perspektivy a tedy odpovídá omezením lidského mozku, jež potřebuje termíny jako konec a začátek při jeho dedukcích a visualizaci z retrospektivy, kdy pozorouje prostředí a jevy díky nimž vznikl, jež znamená a mění.*1./

8:25 8:58 9/30/2020
Někteří lidé vytváří false dilema o vzniku života, vesmíru etc. Představy, že buď existuje inteligentní design nebo evoluce jsou značné omezené a ploché myšlení tam, kde může koexistovat celá škála jevů a kauzalit.

Lidé si mnohdy neuvědomují, že když pozorují vesmír, tak se vlastně dívají na civilizace, jež mohou být bilion let v technickém pokroku před nimi ve chvíli, kdy vlastně pozorují jejich minulost…, stěží by pak zaznamenali jejich vliv, kdy už právě mohou být mimo jejich vnímání, což nutně neznamená, že se tak nestalo či nestane paradox. Mohl by pak vedle vás stát i jejich robot ve frontě při nakupování housek či rohlíků, aniž byste si to uvědomovali a též on sám aniž by si to uvědomoval a fungoval třeba jako pozorovatel socializací, čehokoliv.

Avšak neexistuje mimořádné důkazní břemeno pro inteligentní design díky nemuž by vznikl člověk či jeho prostředí a jedná se tedy o bludný kruh (circulus vitiosus) předem předpokládaného, pro které nemá člověk mimořádný důkaz a jež chce rovnou vyvrátit či potvrdit často pomocí logických klamů (klamných korelací, analogií, etc.).

Nicméně se jedná taktéž o logický klam ad ignorantiam ve chvíli, kdy kdokoliv tvrdí, že cokoliv předem předpokládané neexistuje, protože neexistuje mimořádný důkaz.

Falešná korelace či klamná analogie jako důkazní rovina pro inteligentní design (prostředí člověka či homo sapiens sapiens)  může být genové inženýrství, virtuální realita, neural link etc., jež člověk tvoří pomocí jevů a prvků prostředím dané, ale jedná se o důkazní rovinu pro design, který člověk tvoří z daného prostředí skrze jevy a prvky v prostředí obsaženém a ne důkaz pro to, že je též součástí podobného designu etc.

Jistě je pravděpodobné, že člověk v budoucnu (a budoucnost je nyní) dokáže vytvářet – teraformovat prostředí, kdy výsledný produkt jeho terafomace si dané nemusí nakonec ani uvědomovat (teraformace planet, virtuální realita, etc.). Možnosti přicházející vědy jsou takřka kauzálně neomezené.

Můžeme z daného předpokládat, že člověk či jeho prostředí je takového designu také součástí, ať už si pod tím představíme cokoliv (jednotlivé zásahy do vývoje či celé utvořené prostředí skrze bigbang), ve kterém se člověk vyskytuje, ale musel by mít pro dané mimořádný důkaz.

Avšak tvdit, že protože důkaz neexistuje, neexistuje inteligentní design, je ad ignorantiam.

Taktéž je třeba zmínit, že bigbang není mimořádný důkaz pro vznik vesmíru či nemůžeme tvrdit, že je to počátek vesmíru, ikdyž pro bigbang máme empirická data. To, že existuje EB o bigbang, znamená, že existoval nějaký třesk, ale neznamená to, že tak vznikl vesmír, ale že tak vzniklo prostředí, jež obsahuje prvky bigbang, což může být jev, jež je součástí vesmíru.

Proč? Protože ta představa je konečná, má začátek i konec tam, kde něco vzniklo z něčeho do něčeho, přičemž ale nejen Einstein hovoří o nekonečnosti vesmíru, vzájemné interakci,  kdy je vše v pohybu tam, kde bychom si měli dávat pozor na lidskou perspektivu, která právě chybně udává začátek a konec.

vis. space expansion a lidská perspektiva vnímání:

Pozorovaný “konec” či hranice plazmatu, jež se definuje velkým třeskem i pozorováním skrze přístroje vůbec nemusí být hranicí v tom smyslu, jak si ji představujeme doposud. Nemyslím tím existenci červích děr apod., ale jak je na obrázku znázorněno, vidíme pouze vlastní hranici plazmatu, za kterou pravděpodobně může být další mnohem větší expanse v níž se “pohybujeme” v daném “universu” či koexistujeme, kdy naše přístroje vidí jen velmi malou část. Vesmír pak opravdu nabývá nekonečnosti. Čekal jsem, zda-li perspektivu  někdo pochopí a bude ji chtít rozporovat.


*1./ (wiki) –

“first 20 minutes of the universe” je klam, který popírá nekonečnost vesmíru nějakým začátkem z ničeho, kdy nic i začátek je oxymoron, protože vylučuje interakci a tedy fyzikální zákony a pravděpodobnější je, že bigbang je prostě jev, který je součástí vesmíru, v němž dochází k různým jevům, které utváří prostředí o ńějakých vlastnostech, jež zkoumáme.

Bigbang není mimořádný důkaz pro vznik vesmíru či nemůžete tvrdit, že je to počátek vesmíru, ikdyž pro bigbang máme empirická data. To, že existuje EB o bigbang, znamená, že existoval nějaký třesk, ale neznamená to, že tak vznikl vesmír, ale že tak vzniklo prostředí, jež obsahuje prvky bigbang, což může být jev, jež je součástí vesmíru.

Proč? Protože ta představa je konečná, má začátek i konec tam, kde ale něco vzniklo z něčeho do něčeho, přičemž nejen Einstein hovoří o nekonečnosti vesmíru, vzájemné interakci,  kdy je vše v pohybu tam, kde bychom si měli dávat pozor na lidskou perspektivu, která právě chybně udává začátek a konec.

🌌 Gigantický nárust vědění vyžaduje zatím vysokou populaci pro uskutečnění rozvoje nových technologií v kratším čase a za příznivější cenu skrze tyto poznatky do té doby, než lidskou činnost výroby zastanou roboti.

Tehdy dojde k velkému rozmachu osídlení vesmíru, kdy vesmírné společnosti vzájemně si konkurující i spolupracující současně, oba výrazy se nevylučují a činit tak, by bylo falešné dilema, budou využívat těchto robotů pro rychlejší výrobu, průzkum a osídlení vesmíru. /last edit 10:15 10/7/2020.


yeah, I’m sad every time, when language isn’t foneticaly same for writing etc. and there is a lot of confuses during brain activity due to this language problem, when human brain doing a deduction from his retrospective.

What is important for the think? Important is how to think without a logical fallacy and the knowing, how to human retrospective works and then is much easery for human brain to solve any problem, where this brain don’t have the knowledge.


10/14/2020 V seriálu o “klonování lidí” zazněla myšlenka, že vytvářet takřka nesmrtelný život ukládáním “synapsí” etc. do klonů, není lidské a musí se zachránit lidství tím, že si život takto nebudou prodlužovat. (vraždy budou pravděpodobně spíše ojedinělé, protože bude existovat zpětná identifikace “po probuzení”)

Jedná se o logický klam, protože se jedná o adaptaci, kdy mozek hledá cesty a tedy technologie pro přežití druhu při nekonečnosti vesmíru v jakémkoli prostředí a podmínek ve vesmíru a tedy schopnost takto dlouho žít je adaptací na prostředí, potřeba mozku, jež vyplývá z tlaků prostředí a jeho zkoumáním, ze kterého vzešel, jež znamená a mění a umožňuje snadnější osídlování nekonečného vesmíru a rozmnožování.

Logický klam je perzonifikací přírody, kdy ji přídělujeme nějaké vlastnosti, jež by měla mít a činí tak často náboženské kulturní vzory. Člověk je ale příroda, prostředí, ze kterého vzešel, jemuž se přizpůsobuje, jež znamená a mění pro přežití druhu.

Daný názor bych tak přirovnal k sektám, jež páchají hromadnou sebevraždu jen kvůli nechápání kauzalit. Jedná se o iracionální jednání na místo racionalizace. 

technická: vše je přírodní tvořeno z prvků a jevů prostředím danými a úvaha na konci dokumentu je chybná v tom, co dané znamená. Co není přírodní? Živočišný druh homo sapiens sapiens přírodu znamená i mění pomocí jevů a prvků prostředím danými stejně jako ostatní druhy. Jedná se tedy o evoluci, adaptaci a potřebu, jež vzniká díky jevům a prvkům daného prostředí.

Lidský mozek samozřejmě nechce být obětí toho, co by mohlo znamenat zánik lidského druhu a zároveň má potřebu využít těchto možností. Nůž se dá použít na krájení chleba a nebo vás jím může někdo zapíchnout. To ale zase přínáší potřebný tlak na obranu a medicínský výzkum hojení ran, etc.

Biotechnologický výzkum přináší obrovský posun v medicíně, ale může se změnit v..?. To však přináší potřebné tlaky na racionalizaci společnosti etc. a pravděpodobně i změnu žití lidské rasy tak, jak si ještě lidé neumí příliš dobře představit.

Budoucnost ani ne tak vzdálená může být oproti dnešku zcela odlišná, až třeba roboti začnou obstarávat potravu, služby a lidé budou mít více času na vlastní rozvoj.

Při rychlém vývoji cybernetiky to může znamenat a znamená rozšíření schopností člověka na úrovni smyslových vjemů, intelektu, etc. 

Co je to universal end point při nekonečnosti vesmíru? Oxymoron, šikmá plocha i falešné dilema? 

again, začátek a konec? Jedná se o klam, který popírá nekonečnost vesmíru nějakým začátkem z ničeho, kdy nic i začátek je oxymoron, protože vylučuje interakci a tedy fyzikální zákony a pravděpodobnější je, že bigbang je prostě jev, který je součástí vesmíru, v němž dochází k různým jevům, které utváří prostředí o ńějakých vlastnostech, jež zkoumáme.

Bigbang není mimořádný důkaz pro vznik vesmíru či nemůžete tvrdit, že je to počátek vesmíru, ikdyž pro bigbang máme empirická data.

To, že existuje EB o bigbang, znamená, že existoval nějaký třesk, ale neznamená to, že tak vznikl vesmír, ale že tak vzniklo prostředí, jež obsahuje prvky bigbang, což může být jev, jež je součástí vesmíru.

Proč? Protože ta představa je konečná, má začátek i konec tam, kde ale něco vzniklo z něčeho do něčeho, přičemž nejen Einstein hovoří o nekonečnosti vesmíru, vzájemné interakci, kdy je vše v pohybu tam, kde bychom si měli dávat pozor na lidskou perspektivu, která právě chybně udává začátek a konec.

pozn. Smazán ad ignorantiam, protože bych musel definovat celý kontext a o circulus vitiosus se také nejedná, protože existuje mimořádný důkaz pro bigbang, ale to, že existuje bigbang neznamená, že to je počátek vesmíru.

Jedná se o falešné dilema s irelevantním závěrem, že se jedná o počátek, kdy ale je oxymoron tvrdit počátek z ničeho do něčeho, což vylučuje interakci i fyzikální zákony a pravděpodobnější je, že bigbabg je prostě jev, který je součástí vesmíru v němž dochází k různým jevům, které utváří prostředí o ńějakých vlastnostech, jež zkoumáme. 

// Hm, jakou gravitaci asi mohlo mít těleso, jež exploduje do expanse, a co se vlastně stane s gravitací……………………. 3:04 12.5.2020

7:57 11/2/2020 Co se vlastně stalo s gravitací při vašich úvahách ve chvíli, kdy chybně definujete počátek vesmíru jako bigbang, což vylučuje interakci i nekonečnost a je oxymoron. Kam zmizela při Vašich úvahách tato interakce při bigbang? Není to náhodou tak, že tam byla a vzájemná interakce způsobila bigbang. Proč tedy mluvíte o počátku vesmíru? Jedná se o počátek bigbang, ale není to počátek vesmíru a takový termín je i oxymoron.

remember:

Kam, že se to vesmír rozpíná? Do jakého  místa? Paradox, že? Nic je vlastně něco (myšlenka ve 12letech) (2:52(3,4) 28.2.2020) konec editace
To definuje de facto nekonečno a vnímání fotonů skrze mozek (oční soustavu) je pouze adaptace na prostředí a nic neříká o tom, existuje-li něco pohybující se vyšší rychlostí a to znamená, že mozek je obětí své adaptace na konkrétní složku prostředí, stejně jako jiné druhy, které umí vnímat pouze určité spektrum barev a neříká to nic o tom, že nemůže být nic rychlejšího než rychlost světla a takový výrok pokládám pak za ad-ignorantiam na základě důkazního břemene o adaptaci mozku na část jeho prostředí. 20:57(8) 29.2.2020
7:55/11/29/2020 ostatně black hole toto potvrzuje

6:5 12/6/2020 hmotnost “černého” tělesa určuje gravitační přitažlivost, kdy vidíme galaxii, elementární částice pohlcované tělesem. Vytvořením regulovatelné m o malé, přenositelné velikosti, jež by ale představovala adekvátní hmostnost k ostatním subjektům (planety, měsíce, slunce, etc), můžeme změnit gravitační přitažlivost (orbitě etc.) .

Exploze či interakce dvou černých těles pak způsobí gravitační vlny nebo expansi. Bigbang není počátek vesmíru, ale konkrétní expanse ve vesmíru, jichž je nekonečné množství, adekvátní k celému vesmíru.

Lidský mozek má problém visualizovat takovou velikost právě kvůli nekonečnosti a ulehčuje si definice na “počátek vesmíru” či termín “celý vesmír” etc., což je ale oxymoron, protože tak lidé vylučují interakci, gravitační přitažlivost, gravitaci. Interakce je nekonečností a definuje fyzikální zákony.


9:34-10:18 12/7/2020

Gravitační přitažlivost znamená, že čím hmotnější těleso, tím vzájemné působení a elementární částice nedokáží při svém pohybu překonat gravitační pole s ubývající vzdáleností.

To znamená, že fotony, jež jsou elementární částice, pohybující se ve svazcích světla elektromagnetického vlnění, na něž jsou živočičné druhy adaptované, aby je vnímaly skrze oční soustavu, nebudou s ubývající vzdáleností od “černého tělesa” lidé vnímat  či budou vnímat odlišně, protože gravitační pole je pohlcuje a nepřekonají tak jeho vliv.

Tvrzení, že se tím prodlužuje čas a na horizontu událostí pro živočišné druhy plyne odlišně, jsou chybná. Důsledkem gravitačního pole akorát nevidíme danou událost, protože do oční soustavy se nedostávají fotony, což je vlastně údaj pro pozorovatele, jež vnímá poté “nebarvu” daného objektu, od něhož se v nějaké vzdálenosti neodráží, stejně jako svazky světla, když pozorujeme jakýkoliv objekt, jež nám přináší informaci o jeho vlastnostech.

Světlo nepředstavuje čas, ale je to údaj o pohybu fotonů. Představy, že se čas natáhne či naše těla etc., jsou mylné a smrt na horizontu událostí černého tělesa je rychlá dopadem na těleso.

To, že se údaj o daném nedostal do oční soustavy pozorovatele, neznamená, že se čas zastavil či se prodlužuje nebo, že objekt nezemřel či se prodlužuje etc., ale že pozorovatel neobdrží údaje skrze elementární částice o proběhlé události a  bude je dostávat v takové podobě, odpovídající vzdálenosti fotonů vůči “černému tělesu – pozadí tělesa”

Rychlost světla neznamená tedy prodlužování či krácení času, cestování do minulosti či budoucnosti, ale je to údaj o jeho závislosti na gravitační přitažlivosti, díky které  se dostává se zpožděním do oční soustavy pozorovatele.

pozn. termíny vlnění a elementárních částic budou lépe definovány


pozn.  Dětský i dospělý mozek potřebuje stejnou retrospektivu (verbální i nonverbální) pro logické pochopení pozorovaného jevu či slova, s nímž se ještě nesetkal a nedokáže mu přiřadit význam.

Začíná takto od narození se všemi slovy v daném, určitém jazyku, kterému byl vystaven od dětství a má tak vytvořenou potřebnou retrospektivu pro popis pozorovaného a schopnost mluvit daným jazykem.

Tzn. to přináší obrovskou naději pro způsoby učení skrze neuralink “kopírováním paměti” (nutno rozlišovat elektrické impulsy a chemické procesy u synapsí) či pomalejší cestu skrze virtuální EVE prostředí, jež sprostředkuje odpovědi na jakýkoliv dotaz.

Mozek musí mít stejné retrospektivní vazby, aby i mohl přiřazovat zjednodušené přirovnání, jinak se memorizuje velké množství dat, kterému nedokáže ihned přiřadit jakýkoliv význam a logiku.


Vždy mám neskutečné množství záložek, protože verifikace dle EB bez logických klamů není snadná, což mě také vždy vrací k mým definicím EVE. / 12:29 10/19/2020.

Lidé si také pravděpodobně vůbec neuvědomují, jak ohromné množství talentů a vědců ztrácí tím, že planeta Země nemá dostupnou a špičkovou edukaci pro všechny lidi na planetě z jakéhokoliv místa. 1:29 10/19/2020


pozn.: 10:34 11/7/2020 Jakmile čtu zprávy o osidlování vesmíru, vždy se mi vybaví nutnost vytvořit EVE pro uchovávání veškerého lidského poznání, aby kdykoliv, kdokoliv a kdekoliv mohl položit otázku, jak něco udělat a dostal odpověď na to, co zrovna pozoruje. Takový autonomní systém by posléze i dokázal reagovat na jakékoliv prostředí a sprostředkovat odpověď odpovídající poznatkům a nalézat řešení, jak skrze roboty vyrobit novou “adaptaci” na dané prostředí. Je to i důležité pro přežití druhu o jakékoliv populaci s moderními poznatky tak, aby nedošlo k degeneraci a skrze i robotizaci bez dostupné výrobní základny na Zemi, vytvářet tech. struktury pro přežití druhu v jakékoliv části vesmíru.

Vytvoříte-li autonomní systém EVE v podobě takové, jak je popsaná různě na mých stránkách a umožníte tak lidem kdekoliv na světě extrémně rychlé učení a edukaci, kdy dostanou odpověď na jakoukoli otázku evidence-based lidských poznatků, co pozorují, jak co vytvořit etc., visualizaci veškerých pozorovaných jevů skrze moderní technologie VR etc., vygenerujete tím v každé generaci velké množství vědců etc. odpovídající lidské populaci, jež umožní nutný, rychlý vývoj na planetě a samozřejmě tím lidstvo posunete k racionalizaci, kdy obojí je nutné pro přežití druhu a zachování veškerého lidského vědění. 11:43 12/7/2020

© Stanislav Stupka jr. 1996 – 2020

8:51 12/11/2020

Potřeboval bych paletu jako má malíř, ale paletou by byly všechny dostupné technologie, materiály, prostředí a jevy v nich. Poté by bylo jednoduché navrhovat nové technologie a simulovat je do daných prostředí, kde by v testovacím, konkrétním prostředí vykazovali procentální účinnost. S pomocí EVE by se dané dalo učinit až po konečný výrobek stvořený roboty.

3:14 12/17/2020

slyšel jsem názory, že chtít být “nesmrtelný” či prodlužovat život pomocí regenerace, může chtít jen hlupák.

To je však mylná představa, protože interakce a adaptační tlaky na prostředí nutí lidský mozek přemýšlet, jak to udělat. Vesmír je nekonečný, proč by měl být lidský život tak krátký? Prostředí a interakce vytváří tlaky na to, aby lidská rasa mohla žít déle za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru, což ji propůjčí schopnost nabývat více zkušeností a osidlovat nekonečný vesmír. Jevy a látky v universu obsažené jsou spolu v interakci s organismy, z nichž se i organismy skládají a evolucí vylepšují své schopnosti, což k vede k jejich zachování a delší životnosti samotného žití.

Když bude existovat EVE tak, jak jsem ji definoval v článcích, všichni budou mít větší čas na výzkum a inovace.

November 3 / 2020 5:56

Etika sama o sobě je ničím, vždy se musíme ptát čí etika. Etika a nebo-li představy o tom, co je a není správné, je založena na přesvědčení daného subjetku, jež tvoří kulturní vzorce socializací do skupin o podobných vlastnostech, které si definují pravidla etická, jakákoliv, toho, co je a není správné.

To, co je ale dle jednotlivce a skupin o podoných vlastnostech správné, nemusí být vůbec racionální, relevantní ani etické vůči přesvědčením a představám dalších kulturních vzorů, které se zkládají socializací lidí o podobných přesvědčeních, jež mají jiná měřítka a představy o tom, co je a není etické.

Etika tedy odráží kulturní vzory, jež se skládají z přesvědčení jednotlivců socializací do skupin o podobných vlastnostech. Musíte se tedy vždy ptát, čí etika to je a z čeho vyvěrá přesvědčení daného jednotlivce či skupin, jež si stanovili ta či ona etická pravidla ve svém mozku.

Nemá to tedy vypovídací hodnotu o relevenaci ani o tom, co je a není správné, ale o tom, jaký kulturní vzor, přesvědčení jednotlivce a tedy retrospektiva mozku, z níž mozek dedukuje při pozorování svého okolí, dali podnět k definování toho, co je a není dle něj morální a obsahuje často logicky chybné kauzality.

To, co tedy je a není morální či etické dle kulturních vzorů a přesvědčení daného jednotlivce, z něhož se skládají kulturní vzory socializací do skupin, nemusí vůbec odpovídat relevanci. Výborným příkladem je medicínská etika, jež může obsahovat iracionální pravidla a zákazy dle kulturních vzorů.

Vždy se musíme ptát podle čí etiky, jak silné mimořádné důkazní břemeno má a zda-li jej neinterpretuje skrze logické klamy, což lidé činí právě často nevědomky, kdy mozek dedukuje ze své retrospektivy a dochází k závěru a tedy lidé dochází poté k irelevatním závěrům a tvrzením.


v tomhle světě není a neexistuje s narůstajícími vědomostmi a populací žádná rychlá a flexibilní technologie učení bez logických klamů a bez špatné visualizace čehokoliv. Metanalýzou by se mohli vybírat ty nejlepší učitelé a hodiny pro každý jednotlivý předmět a vyučovanou látku a dále tuto hodinu neustále vylepšovat. Jak? Skrze VR, systém EVE, jež by odpovídal na otázky jak a na co se diváme, jak co funguje, jak co vyrobit etc.

Nejlepší vědci etc. nejsou ti s nejvíce či nejlepšími tituly, ale ti, jež dané, co dělají, baví a jdou si za svým, neustále se dovzdělávají potřebné ke svému bytí a oboru.

Proč v tomto světě nejsou např. chytré brýle, jež by okamžitě uživateli řekly, na co se divá a přeložily ihned do jakéhokoliv jazyka, čímž by si mohl mozek daného jedince okamžitě spojit vstřebaný, obrazový vjem s konkrétním jazykem.

Populace a vědomosti neustále rostou obrovským tempem, ale není tady nic, co popisuji. Takové dostupné učení kdekoliv na planetě popsané v tomto článku by pomohlo najít talenty, které nyní tato planeta ztrácí zastaralým typem učení.

Vytváří se tak třídy společnosti dle rodiných zkušeností a nahodilým vybráním té správné školy a nahodilým štěstím na ty správné učitele, což je strašně mizerná procentuální účinnost pro 8+ miliard lidí, kteří nedokázali zatím osídlit žádnou planetu a pokud chtějí osídlit vesmír budou potřebovat systém učení, o kterém píši. (last edit 12:01 3/27/2021

______

10:21 4/4/2021

Dovolávání se Occamovy břitvy je stejně iracionální logický klam jako se dovolávat selského rozumu a může jej použít jakákoliv ze stran. Nemá to vypovídací hodnotu o důkazním břemenu. Důkazním břemenem jsou fakta bez logických klamů. Nejčastěji se tak jedná o logický klam circulus vitiosus, kdy lidé nemají potřebné fakta či metodicky silné pozorování, empirická data, ale chtějí potvrdit či vyvrátit své domněnky. 10:23 4/4/2021 konec editace


10:41 2/5/2021 (43)

zpřístupnění veškerého vědění skrze EVE umožní rychlejší výzkum, kdy se specializovat může kdokoliv a navyšuje se procentuální šance na objev etc. V současném prostředí o velkém objemu poznatků je takový systém nezbytností pro zachování vědění a zároveň nový výzkum, jež umožní přežití druhu za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru.

3:23 6/4/2021 why? you tell me

10:59 – 11:00 6/6/20201

nejrychlejší počítač na světě bude neuralink mozek, kdy snahou bude vytvořit samostanou entitu, replikovatelnou, její vnímání adaptace na prostředí mě přivádí k paradoxu, že lidé replikují prostředí a při nekonečném vesmíru by to mohlo znamenat všechny proměnné, jež jsem definoval na svých stránkách

znamená to také snahu uchovat jakoukoliv mysl, jež by mohla být nekonečně replikována

(s možností získat nové vlastnosti adaptací na podmínky prostředí – cybernetického kdy se bude měnit vnímání reality. To neznamená, že se bude měnit realita, ale že např. získáte echolokaci, etc.)

11:05 replikace_prostredi_adaptace

10:08 13/6/20201

často slýcháváme, že děti lidí nebaví chodit do školy, předříkaná látka je často pouze terminologií různých představ lidí jejichž mozek prováděl empiriciká pozorování a vytvořil dané představy, aby zprostřed”koval” často skrze textovou formu emperické důkazy, u kterých však mozek dětí nechápe význam, nechápe jak si mozek badatele díky jeho pozorování jevu utvářel imaginaci, dospěl k takové představě popisu, nedokáže si za představou vizualizovat dané jevy a správně pochopit pozorování, když se s nimi setká a k čemu je dobré takovou představu vědět a jak ji využít. (dozví se, že třeba díky něčemu jejich tablet zobrazuje informace, ale pokud bychom chtěli, aby pomocí základních jevů sami odvodili využití, nedostávalo by si nám jejich odpovědi).

Otázky učitelů, jimž ale jimi předříkaná látka již možná dává, co do základní logiky fungování jevů, které se jejich mozek snažil pochopit, vizuálně logický smysl v daném prostředí, však často zůstávají prázdným tichem dětí, kdy odpověď je velmi často jen memorizací představ, jež slyšely, učili se je, ale nechápou jejich význam užití, vlastností etc.

Videa tvořena k pochopení také často pouze operují s imaginací, jež však neodpovídá či je nepřesnou vizualizací jevů a i samotná terminologie může obsahovat chybný název či imaginaci vedoucí snadno k logickým klamům.

Děti neví, jak daný jev vypadá ve skutečnosti, protože jej ani nemohou pozorovat skrze své oči a pouze vidí již jen výsledek daného jevu, často získaného skrze přístroje, u nichž taktéž nechápou jejich podstatu, a jak mohly být vůbec vyrobeny.

Chemické prvky dávají látkám různé vlastnosti a tvar dle množství a okolních podmínek prostředí. Představit si poté pro mozek elektrony proudící vodičem, jež není nic jiného než taky složení elementů, kdy vše odpovídá periodické tabulce prvků, není jednoduché.

EVE autonomní systém umožňující vidět jevy a prvky universa (prostředí), nabízející odpověď dle dostupných poznatků, na otázku co pozoruji, jak, co vyrobit, co dané znamená a schopnost dále modulovat v daném prostředí, by mohl vést lidi ke specializacím a rychlejšímu využití poznatků skrze učení čehokoliv a k novým technologiím. Uchovat takové vědění a předat, ať už skrze neuralink, přenesením retrospektiv etc., a pochopit rychle cokoliv, bude tak či onak nezbytností při osidlování vesmíru a narůstajícímu objemu poznatků, kdy věk lidí není v souladu se schopností dochovat všechny poznatky ani pochopit během života jednotlivce. 10:51 konec editace

9:25 6/ 15 / 2021

Jak docílit toho, aby si lidé uvědomovali vlastní logické klamy, mohli je identifikovat, poznali, jak mozek dedukuje z jejich retrospektivy při pozorování čehokoliv a dochází k závěru? Učit je to od základní školy? Což se ale na planetě Zemi neděje.

___

pozn. pro sebe/ nová instrukce na základě vědění, jež ovlivní procesy mozku ke snaze kombinovat prvky a jevy prostředí fyziologie k vytvoření (evoluce)

_______

1:15-6 5/6/2021 ano, takto neurální retrospektiva může fungovat. Kolektivní vědomí není problém, otázkou je kapacita mozku https://www.imdb.com/title/tt3014866/

80 let průměrného věku života je jako nic v porovnání s nekonečností vesmíru. Je třeba vyvinout rychlý přenos, předávání a uchování poznatků než je současné, aby kdokoliv na planetě mohl ihned vstřebat poznatky minulé a podílet se na vývoji. Jedná se o adaptační tlak prostředí, jemuž se lidský mozek přizpůsobuje. Překonání této limitní věkové hranice k přizpůsobení se nekonečnosti vesmíru, může být další etapou evoluce, kdy nové technologie nejsou nic jiného než výsledek adaptačních tlaků prostředí. 1:08 7/15/2021

9:51 8/17/201 Největší výzvou není, jak vyrobit něco, co ještě jako lidstvo neumíme, největší výzvou je, jak uchovat vědění o “jak” v také formě, aby se jakýkoliv člověk, skupina lidí, civilizace, mohli rychle rozvinout výrobou. Uměli byste vyrobit malé tlačítko z klávesnice, chápat a vědět jaké látky a jevy jsou k tomu potřeba a logicky odvodit co nejrychlejší a nejjednodušší výrobu? Denně lidstvo používá výdobytky vědy, ale jen málokdo si skutečně uvědomuje tu neskutečně drahou vlastnost, hodnotu toho, že vůbec mohou věci užívat. Neuvědomují si kolik vědění se skrývá za každou věcí, které denně využívají, u nichž by neuměli reprodukovat tuto výrobu. Je třeba vyvinout takový systém uchovávání znalostí a vědění, díky němuž by mohl jakýkoliv jedinec reprodukovat a chápat výrobu čehokoliv z daného prostředí tak, aby nikdy nedošlo ke ztrátě vědění, došlo k rychlému učení kohokoliv a k rozvinutí jakékoliv civilizace za jakýchkoliv podmínek ve vesmíru.

1:22-3 2/14/2022 přemítání: s vysokou mírou kritického myšlení, kdy by se vyučovalo od základních škol, co jsou logické klamy, jak mozek dedukuje a dochází k závěru z retrospektivy, jak verifikovat data, svá či číkoliv tvzení a nebýt obětí mylných přesvědčeních i skrze kulturní vzorce a redukovat falešnou interpretaci pozorovného okolí a tedy činit racionálnější závěry v životě i ve vědě na cokoliv, by společnost nevyhnutelně směřovala k potřebě nahradit nejen dělnické profese roboty. Dnešní rozmanitost dává smysl, ale s narůstajícími moderními možnostmi vědění či i snadnější edukací etc., jež začíná být těžkopádná a neflexibilní s rostoucími poznatky, vznikne tlak na robotizaci, jež zajistí obživu, bude vykonávat potřebné činnosti, jež nejsou aĺe atraktivní, ale i nahradí práci, kdy lidé jsou jak roboti, ale nejen tam. Čas na vlastmí rozvoj i rodinu se tak zvýší a chování společnosti, její interakce budou postupně velmi odlišné od dnešní.